NÜZHET, Osman Nüzhet Efendi

(d. ?/? - ö. 1 Şubat 1806/12 Zilkade 1220)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Osman Nüzhet Efendi olarak tanındı. Memleketinde Arapça, Farsça ve tasavvufa dair dersler aldı. Nakşibendî tarikatı şeyhlerinden Emin Efendi’ye intisap etti. Bakırcılar kethüdası oldu. Molla Fenari Câmiinde hatiplik yaptı. 12 Zilkade 1220/1 Şubat 1806’da Bursa’da vefat etti. Hatiplik yaptığı Molla Fenari Câmii yakınına defnedildi. Vefatına, oğlu Râşid Efendi (Atlansoy 1997: 367) tarafından makta beyti “Söyledi bî-ta‘mîye târîh Râşid ana bil / Hû diyüp Osmân vardı mülk-i cânâna hemîn” olan kıt‘a ile tarih düşürüldü. Şiir ve inşaya vakıf, cömert, benzersiz bir kimseydi. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 1047)’ye göre vefat tarihinin Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1280)’de 1127/1812 olarak gösterilmesi doğru değildir.

Dîvânçe’si vardır (Mehmed Tahir 2000: 463).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1280.

Atlansoy, Kadir (1997). Bursa Şairleri-Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Asa Kitabevi Yay. 366-367, 383-384.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 462-463.

Bağlı, E. (2006). “Nüzhet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 670.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 402.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1047.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nüzhet Osman Efendi (Bakırcılar Kethüdası)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 95.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gül-‘izâr nâliş-i dil bülbülânedir

Güftâr-ı ehl-i aşk hemîn âşıkânedir

Evc-âşinâdır ehl-i mahabbet o rütbede

Murg-ı şikeste-bâl dil-i arş âşiyânedir

Dil âşinâ olalı o kaşı kemân ile

Sînem hadeng-i derd ü belâya nişânedir

Hûşenk-i aklı etdi şikest zûr-ı gamzesi

Hakkâ o tavr u işveye ki kahramânedir

Kânûn-ı dilde puhte bu güftâr-ı âteşîn

Nüzhet beyân-ı sûz-ı derûna bahânedir

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 402.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Doğum YeriGörüntüle
2SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Doğum YeriGörüntüle
4NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Doğum YılıGörüntüle
5SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Doğum YılıGörüntüle
7NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Ölüm YılıGörüntüle
10NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?MeslekGörüntüle
11SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991MeslekGörüntüle
13NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Madde AdıGörüntüle
17SAFÂÎ, Safâî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Madde AdıGörüntüle