PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Pazarbaşı-zâde sanıyla tanındı. Önceleri şiirlerinde Fâriğ mahlasını kullanan şair daha sonra Mahvî mahlasını kullandı ve bu mahlasıyla meşhur oldu. Anadolu kazaskeri Sinân Çelebi’den mülazım oldu. Bursa’da Bâyezîd Paşa’ya müderris oldu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kadılık yaptı. Parlak zekası ve çeşitli marifetleriyle tanınan Mahvî Çelebi, ok atmada, silahşörlükte ve mûsiki ilminde ustaydı. Şiir ve inşada da kabiliyet sahibiydi (Kılıç 2010: 790, İsen 1994: 272).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ruh-ı dilber gamıyla sînem üzre tâze dâgum var

Belâlı bülbülem gülzâr-ı ‘âlemden ferâgum var

 

Ben ol gam şâhıyam ki bu habâb-ı eşk-i âlemden

Leb-i deryâda konmış bir niçe gülgûn otagum var 

***

Zülfünle salınur sanemâ tıfl-ı dil yine

Ol onmayası şimdiden ehl-i hevâ geçer 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 790, 791.)

***

Kemân ebrûlarun anlar ki ey mihr ü hilâl eyler

Sözün togrusı budur kim katı egri hayâl eyler 

***

Gözünle kaddün ü zülf ü femün müsellemdür

Terahhum eyle begüm ‘âşıka bu ‘âlemdür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]. 266.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
3MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YeriGörüntüle
4Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YılıGörüntüle
7Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Ölüm YılıGörüntüle
10Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916MeslekGörüntüle
12MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52MeslekGörüntüle
13Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fatih Özgüvend. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18MİHRÎ, İsmâil Mihrî Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle