PERTEVÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Pertevî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Ehl-i ‘ilm silkinden Pertevî Halîfe” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 11b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış olanlardan bazıları hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Pertevî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkında verilen ibareden Pertevî’nin ilmiye sınıfından olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 28b-11b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Mîr-i ‘aşkum ‘alemdür âh baña

Eşk-i çeşmüm yiter sipâh baña

Olmaz ey âfitâb-ı ‘âlem-tâb

Âsitânuñ gibi penâh baña

Umarum kurb-ı Hakka vardukda

Kanlu yaş olan ‘özr-hâh baña

Künc-i gamda dilüm ki iñlerdi

Sitemüñ gelmeyeydi gâh baña

Âteş-i ‘aşk-ile tutuşur isem

Pertevî döne mihr ü mâh baña

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 11b.)