RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendi

(d. 1226-27/1812 - ö. 1266-77/1850-61)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında Bafra’da doğdu. Asıl adı Osman Râcî Efendi’dir. Bir süre Trabzon vilayetinde Memiş Paşa’nın kâtiplik hizmetinde bulundu, daha sonraki yıllarda İstanbul’a gidip Halıcılar Köşkü Öksüzce Câmii’nde imamlık yaptı. Sicill-i Osmânî’de yer alan “Evâhir-i Sultân Abdülmecîd Hânî’ye yetişdi.” cümlesinden anlaşıldığına göre Sultân Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarında yani 1861’den önce vefat etmiş olmalıdır.

Râcî’nin şiirleri hakkında fazla yorum yapacak örnek metin henüz elde edilememiştir. Klasik Türk şiirinin geleneksel mazmunları çerçevesinde yazılmış olan eldeki bir gazeli dikkate alındığında, Râcî’nin aruzu kullanırken önemli hatalara düşmediği görülmektedir. Mehmet Akalın, Bafralı Râcî’nin Cezbetü’l-kulûb adlı bir eseriyle ilgili bir bildiri sunmuştur.

Kaynakça

Akalın, Mehmet (1984). “Bafralı Osman Râcî’nin Cezbetü’l-Kulûb’ü”. VI.Millî Türkoloji Kongresi. İstanbul.

Bayram, Sadi (1991). “Ladik ve Seyyid Ahmed Kebîr Er-Rıfâî Hazretleri”. Türk Dünyası Araştırmaları 74: 139-156.

Bayram, Yavuz ve Erdemir, Avni (2006). “Samsunlu Divan Şairleri”. I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2006. (Ed.Cevdet Yılmaz). Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Yay. 741-747.

Çiftçi, Ömer (yty.). Fatîn, Hâtımetü’l-Eş’âr. KTB Yay. (e-yayın-pdf).

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Keskin, Mıustafa, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun (hzl.) (1966). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C.2 İstanbul: Sebil Yay.

Tuman, Nâil. Tuhfe-i Nâ‘ilî. MEB Yayınlar Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi Nüshası. Nu.: B/870.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YAVUZ BAYRAM
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hakîr-i âşık-ı zâra inâyet eyle gel cânâ
Zelîl âciz-i ednâya ri’âyet eyle gel cânâ

Ezâ-yı tarz-ı istiğnâ-yı ser-keşlikden el çek sen
Teselli-hâtır-ı nâ-şâdı âdet eyle gel cânâ

Nazar kıl nice hâl-i âteş-i zencîr-i aşk içre
Esîr-i derd-i hicrânı ziyâret eyle gel cânâ

Sa‘âdet kânısın iksîr-i hâdî-i nigâhınla
Dil-i nâ-sikkeyi nakd-i sa‘âdet eyle gel cânâ

Ezelden sâlik-i aşkuz ki kaldık târ-ı hasretde
Tecellî-âli-i zâtın delâlet eyle gel cânâ

Senin dîdârına gâyet katı cân iştiyâk eyler
Ana râh-ı liyâkatda nezâret eyle gel cânâ

Azîzâ izzetin hakkı ki ihsânınla Râcî’yi
Sarây-ı hass-ı dergâha hidâyet eyle gel cânâ

(Çiftçi, Ömer (yty.). Fatîn, Hâtimetü’l-Eş’âr KTB Yay. (e-yayın-pdf). 144.)   


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEBYANLI, Adnan Kurtd. 20.06.1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
4ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Doğum YılıGörüntüle
6İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
7ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Ölüm YılıGörüntüle
9İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871MeslekGörüntüle
10ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873MeslekGörüntüle
11Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878MeslekGörüntüle
12İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Madde AdıGörüntüle
16ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Madde AdıGörüntüle