RÂCÎ/TÜRÂBÎ/VELİYÜDDÎN, Türâbî Veliyüddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerinde Râcî, Türâbî, Veliyüddîn mahlaslarını kullanmıştır. Dîvân’ından Nakşibendî tarikatına bağlı bulunduğu anlaşılmaktadır. Vefat tarihi bilinmemektedir.

1280/1862 yılında istinsah edilen Dîvân'ının tek nüshası Millî Kütüphane Yz FB 236 numarada kayıtlıdır. 136 varaktır. Mündericatında 80 murabba, 8 muhammes, 110 gazel, bulunmaktadır. 52 manzume ise heceyle söylenmiştir. Dîvân üzerine yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Dindar 2010). Râcî, şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla mutasavvıf bir şairdir.

Kaynakça

Dindar, Mehmet Fatih (2010). Râcî Türâbî Veliyyüddîn Efendi Divanı Tanıtım ve Transkripsiyonlu Metin. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Râcî Türâbî Veliyüddîn (1280). Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 236.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir aceb derde giriftâr olmuşum dermânı yok

Dâ’imâ fikr ü tasavvur hadd ile pâyânı yok

Bir tarafdan mekr-i dünyâ bir taraf iblîs-i la’în

Kalbe iğvâlar verir çok ol dîn ü imânı yok

Bir tarafdan nefs-i emmâre su ile emr eder

Fısk ile me’lûfe olmış hîç anın ihsânı yok

Bir tarafdan aşk âteşi kalbimi yakmakdadır

Gizli gizli yanar ammâ sûretâ nîrânı yok

Gönlüm eyledi ta’alluk bir beyâz gül dalına

Çünki dünyâda anın emsâli yok akrânı yok

Perde-i hicâb ihâtâ eylemiş Türâbî’yi

Kimse bilmez sırrını ifşâ ile i’lânı yok

Dindar, Mehmet Fatih (2010). Râcî Türâbî Veliyyüddîn Efendi Divanı Tanıtım ve Transkripsiyonlu Metin. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. 250-251.