RÂCİH, Sâlih Râcih Efendi

(d. ?/? - ö. 1269 ds./1852 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Sâlih Râcih Efendi’dir. Kandiye’de doğdu. 1244’te Mısır’a giderek Bulak matbaasında musahhih olarak dört beş yıl görev yaptı. Daha sonra Kandiye’ye dönerek bazı kimselere Arapça ve Farsça öğretti. Vefat tarihi bilinmemektedir. Tuhfe-i Nâ’ilî’de 1269/1852 yılında hayatta olduğu, Sicill-i Osmânî’de ise Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına doğru vefat ettiği söylenir.
Fatîn Tezkiresi’nde, Râcih’in çeşitli ilimlerde akranından üstün olduğu ve bir hayli şiirinin bulunduğu ifade edilir. Fatîn, Mısır’da bulunduğu sıralarda fikrini almak üzere şiirlerini Râcih’e gösterdiğini ve ondan bazı kuralları ve kelimeleri öğrendiğini söyler (Çiftçi yty: 143).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kılıç, Filiz (2007). “Râcih”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 263.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Gerçi kim dil târ-ı gîsûsunda yârin bestedir
Kayd-ı zencîr-i gumûmundan cihânın restedir


Tîr-i dildûz-ı nigehle katl-i uşşâk eylemek
Ey kemân-ebrû senin çeşmine ol dil-bestedir

Gamze-i hûn-rîzine söz yok ve lîkin dem-be-dem
Âfetâ göz degmesin ol çeşm-i mestin hastadır

Gâfil olma ihtirâz it âh-ı âlemsûzdan
Nâlesi uşşâk-ı zârın arşa dek peyvestedir

Çeşm-i lutfunla derinde ey şeh-i iklîm-i nâz
Âşık-ı işkeste-hâtır bende-i âhestedir

Vâdi-i nâ-refte-i Fehmî de cevlân idemez
Pây-ı esb-i hâme-i Râcih begim işkestedir

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 143.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
3CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
6CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
9CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
14LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
15CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Madde AdıGörüntüle