RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendi

(d. ?/? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)/?)
?
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Asıl adı Abdurrahim’dir. Bursa’ya yerleşerek sultanların imaretlerinde şeyhlere hizmet eden Amasyalı Mehmed Çelebi’nin oğludur. Rahîmî, öğrenimini tamamlayıp danişment olduktan sonra, Bursa’da Abdülmümin Efendi’ye bağlanarak tarikata girdi. Geçimini kâtiplik yaparak sağlayan şair, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) (Akbayar 1998: 1342), yetmişli yaşların sonunda (Eyduran 2009: 332) vefat etti.

 Adı Abdurrahim olduğu için şiirlerinde Rahîmî mahlasını kullanan şair, aynı zamanda hüsn-i hattın talik çeşidinde de oldukça başarılıydı. Şiirlerini bir araya topladığı bir divanının olup olmadığı bilinmemektedir. Âşık Çelebi, Rahîmî’nin Bursa’da Keyvân-zâde’ye duyduğu muhabbetten dolayı 940/1533 yılında Bursa’nın yedi güzelini seçip Seb’a-i Seyyâre adında, konusu Keyvân u Behrâm olan bir kitap tertip ettiğini bildirse de (Kılıç 2010: 1354-55) şimdilik böyle bir eser elde değildir.

Âşık Çelebi, Rahîmî’nin lafız ve manada fasih ve beliğ, gönle hoş gelen şiirlerinin olduğunu ve bunlarda genellikle Celîlî’yi taklit ettiğini belirtir (Kılıç 2010: 1354-55). Hasan Çelebi ise bazıları dışında Rahîmî’nin şiirlerinin pek parlak olmadığını söyler (Eyduran 2009: 332).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 4. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Safâ gitdi gönül âyînesinde jeng-i gam kaldı

Gül-i şâdî açıldı sînede hâr-ı elem kaldı

Nesîm-âsâ güzer kıl el gönül bu bezm-i ‘âlemden

Nedîminde nedâmet her deminde bir nedem kaldı

Tayanma hüsn-i bî-bünyâduna ey gonce-leb gör kim

Ne mir’at-ı Sikenderden nişân ne câm-ı Cem kaldı

xxx

Uzatdı şem’-i şeb-i gam zebâne bencileyin

Ki diye sûz-ı dili yana yana bencileyin

Bu bezm-i ‘ışkda hûn çeker tolularını

Kim içdi sâkî diye kana kana bencileyin

Yolunda râst-rev olmasa ey kemân-ebrû

Atılmaz idi okunda yabana bencileyin

Hadeng-i kavs-ı kazâdan dilersen irmeye gam

Melâmet oklarına ol nişâne bencileyin

xxx

‘Işkuna hursend olup buldum dil ü cândan ferâg

Hey ne cân u dil ki ser-tâ-ser bu devrândan ferâg

Kan olası bâde içmekden ferâgat itmesek

Zâhidâ ma’zûr tut biz kanda vü kandan ferâg

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 3. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 1355.

xxx

Sıma mir’ât-ı kalbüm tâ ki kılmayam nazar gayra

Ki sûret bir görinmez tâ ki olsa inkisâr anda

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 333.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıDoğum YeriGörüntüle
2AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Doğum YeriGörüntüle
4HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıDoğum YılıGörüntüle
5AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Doğum YılıGörüntüle
7HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıÖlüm YılıGörüntüle
8AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıMeslekGörüntüle
11AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568MeslekGörüntüle
13HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎL, HALÎL-İ ZERDd. ? - ö. I. Ahmed devri (1603-1617) sonlarıMadde AdıGörüntüle
17AYÂNÎ, Bursalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Madde AdıGörüntüle