RÂMİZ, Seyyid Mehmed Râmiz Efendi

(d. ?/? - ö. 1858/1172)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Vardar Yenicesi civarında bulunan Karaferye'de doğdu. İsmi Mehmed mahlası Râmiz'dir. Sarı Râmiz olarak tanındı. Râmiz Tezkiresi'nde Sarıca-zâde olarak tanındığı yazılıdır. Mehmed Süreyya yanlışlıkla Çariçe-zâde olarak vermiştir (1890-97: I/384, III/616). Edirne'de müderrislik yaptı. Hariç rütbesi elde etti. Hacca gidip geldikten sonra Râmiz'e göre 1172/1858, Şefkat'e göre ise 1173/1859'da vefat etti (Erdem 1985: 108; Kılıç 1988: 60). Rüşdî, vefatı şu tarihi düşürdü: "Geldi ser-cümle ahibbâ didi Rüşdî târîh/Nâ’il-i rahmetullah ola Seyyid Râmiz (1172)"

Dîvân'ı vardır (Süleymaniye Ktp. Lala İsmail Ef. 444; Süleymaniye Esad Ef. 2639; İstanbul Ü. Ktp. 407). En geniş nüsha Lala İsmail Efendi nüshası olup 3 na't, emmareden şikayeti havi 1 manzume, 4 kaside, 54 tarih, 1 tahmis, 174 gazel, Farsça 3 na't, 2 rübai, biri Farsça ve biri Arapça 17 beyit, 5 lügaz, 4 ilahi, Edirne'deki tekkelerin birer beyit ile isimlerini gösteren 1 mesnevi, Zendost başlıklı 1 manzume yazılıdır. Ayrıca asıl ismi Ali olan Alanyalı-zâde demekle tanınan Karaferyeli Rüşdî ile nazireleri vardır.

Râmiz Efendi, Karaferye entelektüelleri arasında meşhur oldu. Edebiyat meclisinde bir Karaferyeli bulunursa "Bizim Ramiz Efendi dahı şöyle dedi ve şu gûne mazmûnı var idi." diye sohbete katılırmış (Erdem 1985: 117).

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1967). C. III. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. 778-79.

Kılıç, Filiz (hzl.) (1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 18.09.2014].

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Silâhdar Tezkiresi. Millet kütüphanesi, Ali Emiri Tarih. Nu: : 795. 29b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şuâ-ı mihr-i hüsnün gün-be-gün tevfîr ider meh-tâb

Cemâl arz itmede zann itme kim tahsîr ider meh-tâb

Cenâb-ı Lâmi'î-veş sadr-ı irfân-ı muallâda

Şebistân-ı hayâli subha dek tatrîr meh-tâb


Hemân Magribli bir kimyâger-i sanat-nümââsâ

Hünerkârân-ı dehre şu'lesin iksîr ider mehtâb


Gözün aydın ola tabîri ile müjde-gûyâdır

Kudûm-ı şâh-ı mihri âleme tebşîr ider mehtâb


Sirâceddîn-i sâmî gibi rûşen-gîr ü hikmet-gû

Meâl-i ilm-i âfâkı güzel tabîr ider mehtâb


Nazîre-senc olunca nazm-ı pâk-ı Âsafa Râmiz

Bu şir-i dil-keşim zer-hall ile takrîr ider mehtâb

Kılıç, Filiz (hzl.) (1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 18.09.2014]. 60.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
4TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
7TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
10TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraMeslekGörüntüle
12SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
13TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraMadde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle