RÂMİZ, Seyyid Mehmed Râmiz Efendi

(d. ?/? - ö. 1172/1758)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Vardar Yenicesi civarında bulunan Karaferye'de doğdu. İsmi Mehmed mahlası Râmiz'dir. Sarı Râmiz olarak tanındı. Râmiz Tezkiresi'nde Sarıca-zâde olarak tanındığı yazılıdır. Mehmed Süreyya yanlışlıkla Çariçe-zâde olarak vermiştir (1890-97: I/384, III/616). Edirne'de müderrislik yaptı. Hariç rütbesi elde etti. Hacca gidip geldikten sonra Râmiz'e göre 1172/1858, Şefkat'e göre ise 1173/1859'da vefat etti (Erdem 1985: 108; Kılıç 1988: 60). Rüşdî, vefatı şu tarihi düşürdü: "Geldi ser-cümle ahibbâ didi Rüşdî târîh/Nâ’il-i rahmetullah ola Seyyid Râmiz (1172)"

Dîvân'ı vardır (Süleymaniye Ktp. Lala İsmail Ef. 444; Süleymaniye Esad Ef. 2639; İstanbul Ü. Ktp. 407). En geniş nüsha Lala İsmail Efendi nüshası olup 3 na't, emmareden şikayeti havi 1 manzume, 4 kaside, 54 tarih, 1 tahmis, 174 gazel, Farsça 3 na't, 2 rübai, biri Farsça ve biri Arapça 17 beyit, 5 lügaz, 4 ilahi ve Zendost başlıklı 1 manzume yazılıdır. Eserde ayrıca, müderrislik yaptığı Edirne şehrinde bulunan tekke ve zaviyeleri birer beyitle anlattığı 94 beyitlik “Esâmî-yi Hânkâh-ı Mahmiyye-i Edrene” adlı kısa bir mesnevisi vardır. Ayrıca asıl ismi Ali olan Alanyalı-zâde demekle tanınan Karaferyeli Rüşdî ile nazireleri vardır.  

Râmiz Efendi, Karaferye entelektüelleri arasında meşhur oldu. Edebiyat meclisinde bir Karaferyeli bulunursa "Bizim Ramiz Efendi dahı şöyle dedi ve şu gûne mazmûnı var idi." diye sohbete katılırmış (Erdem 1985: 117).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1967). C. III. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. 778-79.

Kılıç, Filiz (hzl.) (1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 18.09.2014].

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Polat, Fatih (2003).  Ramiz Mehmet Efendi Divanı (edisyon-kritik-metin-inceleme). Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Silâhdar Tezkiresi. Millet kütüphanesi. Ali Emiri Tarih. Nu: : 795. 29b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şuâ-ı mihr-i hüsnün gün-be-gün tevfîr ider meh-tâb

Cemâl arz itmede zann itme kim tahsîr ider meh-tâb

 

Cenâb-ı Lâmi'î-veş sadr-ı irfân-ı muallâda

Şebistân-ı hayâli subha dek tatrîr meh-tâb


Hemân Magribli bir kimyâger-i sanat-nümââsâ

Hünerkârân-ı dehre şu'lesin iksîr ider mehtâb


Gözün aydın ola tabîri ile müjde-gûyâdır

Kudûm-ı şâh-ı mihri âleme tebşîr ider mehtâb


Sirâceddîn-i sâmî gibi rûşen-gîr ü hikmet-gû

Meâl-i ilm-i âfâkı güzel tabîr ider mehtâb


Nazîre-senc olunca nazm-ı pâk-ı Âsafa Râmiz

Bu şir-i dil-keşim zer-hall ile takrîr ider mehtâb

(Kılıç, Filiz (hzl.) (1988). Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [erişim tarihi: 18.09.2014]. 60.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
2GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
5GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
8GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
11GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?MeslekGörüntüle
12RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618MeslekGörüntüle
13SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
17GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Madde AdıGörüntüle
18RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618Madde AdıGörüntüle