RÂŞİD, Mehmed Râşid Bey

(d. ?/? - ö. 1836/1252)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sadrazam Halîl Hamîd Paşa-zâde Ârif Bey’in oğludur. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1245/1829-30’da Eyüp ve 1245/1832-33 tarihinde Mısır mollası oldu. 13 Şaban 1252/23 Kasım 1836 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Haydar Paşa’daki mezarlığa defnedildi. Sicill-i Osmanî'de vefatı tarihi yanlışlıkla 1250/1834 olarak gösterilmiştir.

Kaynakça

Çınarcı, M.Nuri. (hzl.) (2007). Şeyhü'l-islam Arif Hikmet Beyin Tezkiretü'ş-Şu'arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans. Gaziantep. Gaziantep Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Dûd-ı âhım ‘aşk ile her şeb felek-fersâ olur

Ol kesâfetle meh-i nev çün hat-ı tersâ olur

Sû-be-sû işrâb için hep mâ-cerâ-yı ‘aşkımı

Eşk-i ter yüz yerde hâk-i pâyına ruhsâr olur

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 313.)