RÂŞİD, Râşid Efendi

(d. 1220/1805 - ö. 1267/1850)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1220/1805 tarihinde Alanya'nın İbradı kasabasında doğdu. İlmiyye sınıfına girerek kadılık makamına kadar yükseldi. Çeşitli şehirlerde kadılık yaptı. 1267/1850 tarihinde atandığı Musul kadılığı görevinde iken zehirlenerek vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde Râşid Efendi'nin nüktedan, faziletli, güçlü bir şair olduğu ve beğenilmiş kaside, gazelleri bulunduğu kayıtlıdır (Çiftçi yty: 152).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.09.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmi. (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevâd-ı nokta-i ruhsârını zann eylemem mûdan

Çekîde-katre-i müşkîndir âsâr-ı gîsûdan

Ne reng-âmîz san'at gösterir tab'-ı sühan-gûyu

Füsûn-sâzî-i şi'ri meşk edelden çeşm-i câdûdan

İlel-sencâna şiddet vermede karûre-i hikmet

Devâ me'mûl iken bîmâra te'sîrât-ı dârûdan

Aceb yağmâ eder Tâtâr-ı gam vâriyyet-i nutku

Meselde sâkin-i Bağdâd'a vâki'dir Hulâgû'dan

Mey iç mahbûba bak zâhid gibi sâhib-riyâ olma

Bu pendi zîver-i gûş eyle Râşid tab'-ı dil-cûdan

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (1996). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 12.09.2014]. 152.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
2KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
3FEHÎM, Mahmûd Fehîm Efendid. 1805 - ö. 1853 ds.Doğum YılıGörüntüle
4KEŞKERÎ, Muhemmed Sadikd. ? - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
5ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Ölüm YılıGörüntüle
6SAİDÎ, Saidd. 1810 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
7SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8SİYAHİ-ZÂDE/SİPAHİ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588MeslekGörüntüle
9RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10MUSTAFÂ, Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendid. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FATMA MÜZEYYEN HANIMd. ? - ö. 19-20. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂKIB, Mustafa Sâkıbd. ? - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LÜTFÎ, Süleymân Lütfî Efendid. ? - ö. 1707Madde AdıGörüntüle
14ULVÎ, Ali Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
15NİŞÂTÎ, Kadı Muhammedniyâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle