RA'UF, Mehmed Ra'uf Bey, İstanbullu

(d. 1881/1299 - ö. 1918/1335)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1299/1881 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Ra'uf Bey'dir. Sadrazam Halîl Hâmid Paşa soyundan Erkân-ı Harp Feriki Âtıf Paşa'nın oğludur. Annesi Fahriye Hanım da Halîl Hâmid Paşa'nın torunlarından Ataullah Bey'in oğlu Mehmed Rızâ Bey'in kızıdır. Mîrgûn Rüşdiyesi'ni bitirdi. Mülkiye'de okudu ve bu okulu birincilikle bitirdi. Müdde'î-i Umûmîlik, Said Halîm Paşa'nın sadaretinde şifre kalemi müdürlüğü yaptı. İstanbul Dârülfünûn'da Arapça, Yunan ve İtalyan edebiyatları okuttu. Sâmi Bey'in kızıyla evlendi. 1335/1918 yılında genç denilebilecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti. Karacaahmed'de Halîl Hâmid Paşa ailesinin kabristanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Ateş ile Barut Arasında: Tiyatro oyunudur, komedidir. İstanbul'da basılmıştır. Baskı tarihi yoktur.

2. İtalyan Târîh-i Edebiyatı: 1329 yılında 192 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

3. Musavver Târîh-i İslâm: Seyyid Emir Ali'nin İngilizce yazdığı eserden çeviri. İki cilttir. Birinci cilt 320 sayfa olarak 1329 yılında, ikinci cilt 309 sayfa hâlinde 1330 yılında İstanbul'da basılmıştır.

4. Nikahta Keramet Vardır: Tiyatro oyunudur, komedidir. İstanbul'da basılmıştır. Baskı tarihi yoktur.

5. Pervâne: Tiyatro oyunudur, komedidir. İstanbul'da basılmıştır. Baskı tarihi yoktur.

6. Tirâje (Raif Necdet Kestelli ile): Tiyatro oyunudur, komedidir. 155 sayfa hâlinde 1919 yılında İstanbul'da basılmıştır.

7. Yunan-ı Kadîm Târîh-i Edebiyatı: 365 sayfa hâlinde 1327 yılında İstanbul'da basılmıştır.

Ra'uf Bey; Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Rumca, Bulgarca bilmekteydi. Musikiyle iligisi olan, güzel keman çalan, resim ve heykel yapan bir zattı. Birçok dergi ve gazetelerde çok çeşitli konularda makaleleri, şiirleri vardır. Şiirlerinden bir kısmı bir ara başyazarlığını yaptığı Resimli Kitap dergisinde yayımlandı. Tiyatro eserleri yazdı. Saîd Halîm Paşa'nın Fransızca yazdığı bazı eserlerini onun adına Türkçeye çevirdi.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rauf". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi C. VII. Ankara: AKM Yay.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rauf Mehmed Bey". C. VII. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Serâ'ir-i Hayâl

Çemende râh-cû idim garîb garîb şeb neverd

Bir ıtr-ı dil-rübâ tesâdüf etdi reh-güzârıma

Ne nükhet-i semendi bu ne bûy-ı cân-sitân verd

Açılmamışdı böyle bir çiçek hayâl-i zârıma

Zilâl içinde tâkatim kesildi cüst-cû ile

Bu zehre-i bedî'ayı bulup şegafla kokladım

Hulûl edince subh-ı nev-nikâb-ı leyl-i hâ'ile

Elimde bir sönük soluk şükûfe gördüm ağladım

Ne oldu gönlümü rubûde eyleyen şemîm-i nâz

Ne oldu belki kalb-i mahreminde gizlidir dedim

Ve ke'sini tüveycini açıp da bakmak istedim

Kırıldı düşdü pâyıma derîde oldu setr-i nâz

Tehiymiş âh pek tehî imiş bu kalb-i rahne-dâr

Sirişk-bâr uzaklaşıp leyâle etdim intizâr

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1469.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
3Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
4HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YılıGörüntüle
5Elöve, Ali Ulvid. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Doğum YılıGörüntüle
6Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Şerîf Ahmed Reşîd Paşad. 1858 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED HİLMÎ, Gümülcinelid. 1869 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKÎ, İsmail Hakkı Beyd. 1857-58 - ö. 16 Ocak 1918Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866MeslekGörüntüle
12AŞKÎ/IŞKÎ, Aşkî-i Kadîm, Muhammed Abdürrezzâkd. XV. yüzyıl başı ? - ö. 1483’ten sonra ?MeslekGörüntüle
13RIFKÎd. ? - ö. 1854-55Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Ali Rızâ Paşa, Trabzonlud. ? - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EŞREF, İstanbullud. ? - ö. 1848 ds.Madde AdıGörüntüle
17BÂLÎ EFENDİ, Sofyalıd. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
18SÂNİÎ /SUNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle