RÂZÎ, Mevali zümresinden

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Râzî, hakkındaki en önemli kaynak, İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiredir. Tezkirede yer alan tek bilgi olan "mevali zümresinden" ifadesinden düzenli bir eğitim gördüğü ve ilmiye sınıfına mensup olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 86.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Felek ârâyiş-i endâmı bî-endâm içün saklar

Metâ-ı kâm-ı hoş-fercâmı nâ-fercâm içün saklar

 

İder dest-i vefâyı zîb-i dûş agyâr-ı bed-hâha

O şûh esbâb-ı cevri âşık-ı nâ-kâm içün saklar

 

Hudâ dîvâr-ı devlet-hâne-i erbâb-ı ikbâli

Gehî bir lâne-i güncişk-i bî-ârâm içün saklar

 

Hezârân şerhalarla dâg-ı mihrün Râzî-i şeydâ

Nigînâsâ fezâ-yı sînede bir nâm içü saklar

 

***

 

Sabr kılmaz âşık-ı bî-dil cemâl-i yârsüz

Bülbül-i şûrîde ârâm eylemez gülzârsuz

 

Yâr ile agyâr bir yerde yaraşmaz Râziyâ

Verd-i gülzâr-ı cinân dirler olurmış hârsuz

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 86).