RÂZÎ, Pîrî Paşa-zâde Muhyiddin Mehmed Râzî Çelebi

(d. ?/? - ö. 941/1534)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Pîrî Paşa’nın oğludur. İlim tahsiline babasının yanında başladı. Bir süre Kemal Paşa-zâde’den dersler aldıktan sonra Müftî Ali Çelebi’nin hizmetine girdi. İstanbul’da Mustafa Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Ardından Edirne kadısı oldu. Şehzâde Mustafa’nın meclisinde yaptığı Fatiha Sûresi tefsiri, şehzâde ve orada bulunan dönemin müftüsü Kemal Paşa-zâde, vezir Kadrî Çelebi ve Muhyiddin Fenârî’nin takdirini kazandı. Lütuf ve hüner sahibi, cömertliğiyle meşhur, yiğit kimseydi. 941/1534 tarihinde vefat eden Râzî, Edirne Dârü’l-hadis Camii’nde medfundur (Özcan 1989: 458, İsen 1998: 101).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi,Hadâiku’ş-Şakaik. Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri. 5 C. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 08.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dilber tutarsa ‘âşıka n’ola cefâ yolun

Ermez bisât-ı kurba tutanlar vefâ yolun

 

Gül kûşe kûşe sohbet ider nâ-mahâl ile

Ey andelîb durma figân eyle hâ yolun

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay. 101.)