RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendi

(d. 1837/1253 - ö. 1912/1330)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan, mahlası Ref’et’tir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1912 yılında 75 yaşlarında vefat etmesinden hareketle 1253/1837 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Antep’in Teymur ailelerindendir (Dağlıoğlu 1939: 47). Şiirlerinden anlaşıldığına göre Hasırcı-zâde‘nin kendi üzerinde etkisi çok olmuştur (Aksoy 1941: 173). En son memuriyeti Ticaret Mahkemesi başkâtipliğidir. Mezarı, eski Belediye Hanı arkasındaki mezarlıkta­dır (Yener 1934: 141).

Mısrî-zâde Abdullah Necîb Efendi‘nin ölümüne düştüğü bir tarih manzumesi mevcuttur. Antepli şair Menşûrî ile müşterek yazdıkları bir yağmur duası vardır (Yener 1945: 13). Konuşmalarında, şiirlerinde hep hazır cevap ve hiciv dolu bir tarza sahip idi.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: CHP Basımevi.

Kutlar, İbrahim Tevfik (1991). Kutlar Ailesi. İstanbul .

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1945). "Hasan Efendinin Bir Gazeli”. Başpınar Dergisi. (4): 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Göreydim âh bir kez rûyunu ol şâh-ı hûbânın

Süreydim pâyına rûyum ben ol serv-i hırâmânın

Cefâyı terkedüp bu zülfikârın eylesen memnûn

Vefâsın oldugun fehmeyler idim ben de dünyânın

Rakîb-i bî-mezâka verme sahbâ-yı leb-i la‘lin

Ruh-ı kelbe gülâb saçmak olur çünki bu ihsânın

Nice demler bana cevr ü cefâlar eyledin cânâ

Gider mi rûz-ı mahşerde elimden hiç girîbânın

Hasırcı-zâdedür nesc-i kumâş-ı nazmda üstâdım

Olursam çok mu Ref’et fâ‘ik-i emsâl ü akrânın

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Doğum YeriGörüntüle
3HUSÛLÎ, Osmand. ? - ö. 1730?Doğum YeriGörüntüle
4HAYDAR, Ali Haydar Efendi, İstanbullud. 1837 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5HASAN BEY ZERDÂBÎd. 1837 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN PAŞA, Seyyid Mehmed Emîn Paşa, Ebu\'l-Kemâld. 1837 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8MUSA, Musa Seferoğlud. 1830 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9SÛZÎ, Mehmedd. 1846 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10Abdülahad, Nurid. 1865 - ö. 1927MeslekGörüntüle
11NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876MeslekGörüntüle
12LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHMED VEHBÎ, Konevîd. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HURREMÎ, Ahmed, Zilelid. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂLİKî, Refikîzâded. ? - ö. 1620-21Madde AdıGörüntüle
17SÂ’İLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF, Iydî-zâde Mustafa Âkif Efendid. ? - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle