RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendi

(d. 1253/1837 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan, mahlası Ref’et’tir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1912 yılında 75 yaşlarında vefat etmesinden hareketle 1253/1837 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Antep’in Teymur ailelerindendir (Dağlıoğlu 1939: 47). Şiirlerinden anlaşıldığına göre Hasırcı-zâde‘nin kendi üzerinde etkisi çok olmuştur (Aksoy 1941: 173). En son memuriyeti Ticaret Mahkemesi başkâtipliğidir. Mezarı, eski Belediye Hanı arkasındaki mezarlıkta­dır (Yener 1934: 141).

Mısrî-zâde Abdullah Necîb Efendi‘nin ölümüne düştüğü bir tarih manzumesi mevcuttur. Antepli şair Menşûrî ile müşterek yazdıkları bir yağmur duası vardır (Yener 1945: 13). Konuşmalarında, şiirlerinde hep hazır cevap ve hiciv dolu bir tarza sahip idi.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: CHP Basımevi.

Kutlar, İbrahim Tevfik (1991). Kutlar Ailesi. İstanbul .

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1945). "Hasan Efendinin Bir Gazeli”. Başpınar Dergisi. (4): 13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Göreydim âh bir kez rûyunu ol şâh-ı hûbânın

Süreydim pâyına rûyum ben ol serv-i hırâmânın

Cefâyı terkedüp bu zülfikârın eylesen memnûn

Vefâsın oldugun fehmeyler idim ben de dünyânın

Rakîb-i bî-mezâka verme sahbâ-yı leb-i la‘lin

Ruh-ı kelbe gülâb saçmak olur çünki bu ihsânın

Nice demler bana cevr ü cefâlar eyledin cânâ

Gider mi rûz-ı mahşerde elimden hiç girîbânın

Hasırcı-zâdedür nesc-i kumâş-ı nazmda üstâdım

Olursam çok mu Ref’et fâ‘ik-i emsâl ü akrânın

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
2BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN PAŞA, Seyyid Mehmed Emîn Paşa, Ebu'l-Kemâld. 1837 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Mütevellî-zâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876MeslekGörüntüle
12TÂ'İB, Câbî-zade Mehmed Tâ’ib Çelebid. ? - ö. 1714MeslekGörüntüle
13NÂZIMd. 1839 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
17MEDHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle