RE'FET, Sâlih Re'fet Efendi

(d. 1229/1813 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih Re'fet Efendi'dir. 1229/1813 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1834 senesinde Atik Bâb-ı Defterî'deki Metruk Mevkûfât Kalemi'nde göreve başladı. 1840 yılında Maliye Hazinesi'nde Ceride Muhasebesi kâtipliğine atandı. 1846 senesinde liyakat ve kabiliyetinden dolayı uhdesine hâmise rütbesi tevcih edilmiştir. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'de (Mehmed Süreyya 1311: 363) Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) başlarında vefat ettiği söylenmektedir. Buna göre 1278/1861 tarihinden sonraki bir zamanda vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 363) usta bir şair; Fatîn'e göre ise (1271: 100) bir miktar seçkin tarihi ve beğenilen şiirleri vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i dânâyı şeydâ eyleyen gîsû-yı dilberdir

Beni her kârdan hâlî koyan hâl-i mu'anberdir

Degişmem mülket-i fagfûra çîn-i ebruvânın ben

Gözüm nûrudur ol âhû cemâli mâh-ı enverdir

Hilâl ebrûları çeşmânı dil-cû hattıdır şeb-bû

Kad-i zîbâsı ber-ter dilber-i ferhunde-ahterdir

Olur her bir sözünden şîve-i dîger zihî peydâ

Cihânda var ola yokdur misâli bende-perverdir

Anın ta'rîf-i hüsni hayli müşkildir Hudâ âlim

Ne yapsun Re'fet-i nâ-çâr kim kem-ter sühan-verdir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 100.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Evren Yiğitd. 30 Mart 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEFÎK, Mehmedd. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
3HUSREVÎ, Mevlana Husrevoğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Ahmed İzzet Bey, Giritlid. 1813 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TAHSÎN, Hoca Tahsîn Efendid. 1813 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
9FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
11KÂNÎ/SAFDERd. 18.yy - ö. 18.yyMeslekGörüntüle
12SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM EFENDİd. 1839? - ö. 1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HACI, Atmacacı-zâde Hacı Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebid. ? - ö. 1669Madde AdıGörüntüle
18VÂRİD, Vârid Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle