RE'FET, Sâlih Re'fet Efendi

(d. 1813/1229 - ö. 1861 ds./1278)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Sâlih Re'fet Efendi'dir. 1229/1813 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1834 senesinde Atik Bâb-ı Defterî'deki Metruk Mevkûfât Kalemi'nde göreve başladı. 1840 yılında Maliye Hazinesi'nde Ceride Muhasebesi kâtipliğine atandı. 1846 senesinde liyakat ve kabiliyetinden dolayı uhdesine hâmise rütbesi tevcih edilmiştir. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'de (Mehmed Süreyya 1311: 363) Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) başlarında vefat ettiği söylenmektedir. Buna göre 1278/1861 tarihinden sonraki bir zamanda vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 363) şâ'ir-i mâhirdir; Fatîn'e göre ise (1271: 100) bir mikdar tevârîh-i güzîde ve eş'âr-ı pesendîdesi vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i dânâyı şeydâ eyleyen gîsû-yı dilberdir

Beni her kârdan hâlî koyan hâl-i mu'anberdir

Degişmem mülket-i fagfûra çîn-i ebruvânın ben

Gözüm nûrudur ol âhû cemâli mâh-ı enverdir

Hilâl ebrûları çeşmânı dil-cû hattıdır şeb-bû

Kad-i zîbâsı ber-ter dilber-i ferhunde-ahterdir

Olur her bir sözünden şîve-i dîger zihî peydâ

Cihânda var ola yokdur misâli bende-perverdir

Anın ta'rîf-i hüsni hayli müşkildir Hudâ âlim

Ne yapsun Re'fet-i nâ-çâr kim kem-ter sühan-verdir

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 100.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ADLÎ, II. Mahmudd. 20 Temmuz 1785 - ö. 1 Temmuz 1839Doğum YeriGörüntüle
2Hatemi, Hüseyind. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EŞREF DAYId. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Doğum YılıGörüntüle
5HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Ahmed İzzet Bey, Giritlid. 1813 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1176MeslekGörüntüle
11EMİRÎ, Emir Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâded. ? - ö. 1580MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Hasan Remzî Efendi, Vodinalıd. 1871 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLİHÎ, Sâlih Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYİN KÂZIM, Kavalalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
17SELÎM, Şeyh Selîm Baba, Selîm Dîvâned. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
18HUDÂYÎ/HÜDÂYÎ, Hudâyî Dede, Şeyh Sâlih Deded. ? - ö. 1480-81Madde AdıGörüntüle