RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fet

(d. 1794/1209 - ö. 1865/1282)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1209/1794 yılında İstanbul'da doğan Re'fet'in asıl adı Seyyid Abdullah Re'fet Bey'dir. Raif İsmail Paşa-zâde İbrahim İsmet Bey'in ikinci oğlu, Şeyhülislam Ahmet Hikmet Bey'in kardeşidir. İsmet Bey-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1834 yılında Yenişehir mollası, 1844 yılında Şam mollası, 1846 yılında Medîne-i Münevvere mollası oldu, 1849 yılında İstanbul payesi verildi. 1853'te İstanbul kadısı oldu. 1854 yılında Anadolu payesi verildi ve 1858'de Anadolu kazaskeri oldu. 1858'de Rumeli payesi verildi ve 1863 yılında Rumeli kazaskeri oldu. 1865 yılında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar Nuh Kuyusu'nda defnedildi.

Oğulları devriye mevâlîsi'nden İsmet Bey ve küttâbdan İzzet Bey'dir. Şair ve edip olup tarih düşürmede ustaydı, bir hayli tarih manzumesi vardır.

Kaynakça

Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih, No: 789. 24.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddin Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1308). C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Re'fet Abdullah Bey". C. VII. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). "Re'fet". C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Rezm olup uryân kaçup aldı hisârın Taybe'nin

Şâh Mahmûd'a bu fethin eyleye Yezdân sa'îd

Târîh-i Çeşme

Mefhar-ı tüccâr el-hâcî Alî Aga yapup

Bu musaffâ çeşmeyi sarf itdi zer mânend-i cû

Mü'minîne Re'fet işrâb eyledim târîhini

Gel iç âb-ı kevseri ayn-ı Alî'den sû-be-sû

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 99.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERÛNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Faik Esat (ANDELİB)d. 1873 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Doğum YeriGörüntüle
4ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Beyd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜRRAHÎM KÂDİRÎ, İvranyalıd. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10Çeşmî, Mehmed Efendid. ? - ö. 1634MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
12SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
13NASÎBÎ, Şeyh Tâhir Deded. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÎB, Nûh Necîb Beyd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BESÎM BEY, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİKMETÎ, Hacı Mustafa Hikmetî Efendi, Bozkırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17KEMÂLÎ, Hâcı Kemâl, Eğridirli Hâcı Kemâld. ? - ö. 1514-15’ten sonra ?Madde AdıGörüntüle
18NEVÂYÎ, II. Mengli Girayd. 1682 - ö. 10 Aralık 1739Madde AdıGörüntüle