RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fet

(d. 1209/1794 - ö. 1282/1865)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1209/1794 yılında İstanbul'da doğan Re'fet'in asıl adı Seyyid Abdullah Re'fet Bey'dir. Raif İsmail Paşa-zâde İbrahim İsmet Bey'in ikinci oğlu, Şeyhülislam Ahmet Hikmet Bey'in kardeşidir. İsmet Bey-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1834 yılında Yenişehir mollası, 1844 yılında Şam mollası, 1846 yılında Medîne-i Münevvere mollası oldu, 1849 yılında İstanbul payesi verildi. 1853'te İstanbul kadısı oldu. 1854 yılında Anadolu payesi verildi ve 1858'de Anadolu kazaskeri oldu. 1858'de Rumeli payesi verildi ve 1863 yılında Rumeli kazaskeri oldu. 1865 yılında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar Nuh Kuyusu'nda defnedildi.

Oğulları devriye mevâlîsi'nden İsmet Bey ve küttâbdan İzzet Bey'dir. Şair ve edip olup tarih düşürmede ustaydı, bir hayli tarih manzumesi vardır.

Kaynakça

Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih. No: 789. 24.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddin Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1308). C. III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Re'fet Abdullah Bey". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). "Re'fet". C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Rezm olup uryân kaçup aldı hisârın Taybe'nin

Şâh Mahmûd'a bu fethin eyleye Yezdân sa'îd

Târîh-i Çeşme

Mefhar-ı tüccâr el-hâcî Alî Aga yapup

Bu musaffâ çeşmeyi sarf itdi zer mânend-i cû

Mü'minîne Re'fet işrâb eyledim târîhini

Gel iç âb-ı kevseri ayn-ı Alî'den sû-be-sû

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Doğum YeriGörüntüle
2NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YeriGörüntüle
3GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜRRAHÎM KÂDİRÎ, İvranyalıd. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8BÜYÜK İRŞÂDÎ BABA, Bayburtlud. 1790? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10BÂHİR, Arab-zâde Abdurrahmân Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746MeslekGörüntüle
11HAFÎD, Mehmed Hafîd Efendid. ? - ö. 1811-12MeslekGörüntüle
12MUHTEŞEM, Şa'bân-zâde Mehmed Muhteşemd. ? - ö. 1708MeslekGörüntüle
13NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REMZÎ, Remzî Baba, Tebrizlid. ? - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSEDDİN, Şemseddin Deskûrîd. ? - ö. 1597Madde AdıGörüntüle
17NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEYLÎ, Mustafa Meylî Çelebid. ? - ö. 1592-93Madde AdıGörüntüle