REFÎ', Hasan Refî' Efendi

(d. 1236/1820 - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1236/1820 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hasan Refî' Efendi'dir. Şiirlerinde Refî' mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Bâb-ı Defterî'de bulunan metruk Başmuhasebe kalemine devam etti. Sonra Trablusgarb valisi Hakkı Paşa-zâde İzzet Paşa'nın divan kitabeti hizmetiyle Trablusgarb'a gitti. Fatîn'e göre 1267/1851 senesinin sonlarında genç denebilecek bir yaşta otuz bir yaşında iken vefat etti. Fatîn vefat yerini bildirmezken (Fatîn 1271: 162) Sicill-i Osmânî'de Trablusgarp'ta vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1331: 413).

Tezkiresine bir gazelini örnek alan Fatîn'e göre Refî'in şiir ile şöhreti yoktur (1271: 162).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kumâş-ı intizârı serdi dîdem reh-güzâr üzre

İki gözüm kudûmün-çün dü-çeşmim intizâr üzre

Gehî it tal'atınla hâne-i târîkimi telmî'

Cenâb-ı âfitâb eyler tenezzül hâk-sâr üzre

Ne gülşendir bu gülşen olmuş âyâ âşiyân-ı mâr

Dökülmüş pîç-i zülfi sanma necm ol gül-izâr üzre

Yazılmış kilk-i kudretle kitâb-ı hüsni cânânın

Nukatdır anberîn hâller o hatt-ı müşk-bâr üzre

Sunar mı sâkî-i devrân aceb kim câm-ı ikbâli

Yahud ömrüm geçer mi bezm-i fânîde humâr üzre

Gülistân-ı cihânda gonca-i maksûdı açmazken

Hezârın geçdi ömr-i nâzenîni âh u zâr üzre

Cenâb-ı İzzet'in tanzîr-i nazm-ı pâkine hâmem

Refî'â ictisâr itdi velî çok i'tizâr üzre

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 162.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Doğum YeriGörüntüle
2Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÂŞÎ, Sa'îd Muhemmedd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Ölüm YılıGörüntüle
8KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâded. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
11TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
12HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13EMÎN EFENDİ, Divrikli Dâmâd Emîn Efendid. 1821 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Madde AdıGörüntüle
17HİKMET, Deli Hikmetd. 1842 - ö. 1888Madde AdıGörüntüle
18İZZETÎ, Mehmed İzzetî Efendid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle