REFÎ', Hasan Refî' Efendi

(d. 1236/1820 - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1236/1820 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hasan Refî' Efendi'dir. Şiirlerinde Refî' mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Bâb-ı Defterî'de bulunan metruk Başmuhasebe kalemine devam etti. Sonra Trablusgarb valisi Hakkı Paşa-zâde İzzet Paşa'nın divan kitabeti hizmetiyle Trablusgarb'a gitti. Fatîn'e göre 1267/1851 senesinin sonlarında genç denebilecek bir yaşta otuz bir yaşında iken vefat etti. Fatîn vefat yerini bildirmezken (Fatîn 1271: 162) Sicill-i Osmânî'de Trablusgarp'ta vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1331: 413).

Tezkiresine bir gazelini örnek alan Fatîn'e göre Refî'in şiir ile şöhreti yoktur (1271: 162).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kumâş-ı intizârı serdi dîdem reh-güzâr üzre

İki gözüm kudûmün-çün dü-çeşmim intizâr üzre

Gehî it tal'atınla hâne-i târîkimi telmî'

Cenâb-ı âfitâb eyler tenezzül hâk-sâr üzre

Ne gülşendir bu gülşen olmuş âyâ âşiyân-ı mâr

Dökülmüş pîç-i zülfi sanma necm ol gül-izâr üzre

Yazılmış kilk-i kudretle kitâb-ı hüsni cânânın

Nukatdır anberîn hâller o hatt-ı müşk-bâr üzre

Sunar mı sâkî-i devrân aceb kim câm-ı ikbâli

Yahud ömrüm geçer mi bezm-i fânîde humâr üzre

Gülistân-ı cihânda gonca-i maksûdı açmazken

Hezârın geçdi ömr-i nâzenîni âh u zâr üzre

Cenâb-ı İzzet'in tanzîr-i nazm-ı pâkine hâmem

Refî'â ictisâr itdi velî çok i'tizâr üzre

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 162.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3SELÂM, Tâhir Selâm Beyd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Doğum YılıGörüntüle
6İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâded. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9VEHBÎ, Ahmedd. 1793 (?) - ö. 15.10.1851Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Hacı Veliyüddîn, Ayaşlıd. ? - ö. 1842MeslekGörüntüle
11MÜSLÜM ASGERÎd. 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1753-1754MeslekGörüntüle
13ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂMİZ, Seyyid Mehmed Râmiz Efendid. ? - ö. 1758Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÎB, Suyolcu-zâde Mehmed Necîb Efendid. ? - ö. 6 Nisan 1758Madde AdıGörüntüle
17ŞÂKİR, Sermüezzin-i Pâdişâhîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18LÜTFÎ, Mektûbî Lutfullâh Efendid. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle