REFî', Nefes-zâde Seyyid Mehmed Refî' Efendi

(d. 1103/1691-92 - ö. 1131/1718-19)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyid Mehmed Refî', Nakîbü'l-eşrâf Nefes-zâde Seyyid Abdurrahman Valî Efendi'nin dördüncü oğlu ve Nefes-zâde Seyyid Mehmed Aziz Efendi'nin küçük kardeşidir. Şa'bân 1103/1691-92'de doğdu. Şeyhü'l-İslâm Paşmakçı-zâde Seyyid Ali Efendi, Rumeli sadaretine tayin olununca Mehmed Refî' Efendi'ye müşlazemet vermiştir. 1122 tarihinden itibaren çeşitli medreselerde müderrislik yapmış, 1130 tarihinde de Vani Efendi Medresesi'ne atanmıştır. 22 Ramazan 1131/1718'de vefat etti.

Refî' mahlası ile şiirler yazmıştır. Sicill-i Osmanî'de (Akbayar 1996: 1371) ve Vakayiü'l-Fudalâ'da (Özcan 1989: 293-94) divan sahibi olduğu belirtilmesine rağmen Dîvân'ın nüshasına rastlanmamıştır.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1371.

Kaya, Resul (hzl.) (2008). Mehmet Nâil Tuman ve Tuhfe-i Nâilî'si (İnceleme-Metin-İndeks Sayfa 301-400). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. 181-182.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 258.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi- Vakayiü'l-Fudalâ. C.4. İstanbul. 293-294.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YASEMİN MUMCU
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hîç unutmam gamzesi kalbim nişân itdiklerin

Ol kaşı yâ dilber-i hâtır-nişânımdır benim

* * *

Hayretle nigâh eyleyemem zülfüne yârın

Câ'iz ki hayâl anlaya düşmüş nazarımdan

(Kaya, Resul (hzl.) (2008). Mehmet Nâil Tuman ve Tuhfe-i Nâilî'si (İnceleme-Metin-İndeks Sayfa 301-400). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. 181-182).