REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslu

(d. 1880/1297 - ö. 1909 ds./1327)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. 1297/1880 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Müderrislerden Tarsus Rüşdî Mektebi muallimi Nakîb-zâde Mehmed İshak Efendi'nin oğludur. Dört yaşında babasını ve on yaşında annesini kaybetti. Amcası Nakibüleşraf Hâfız Ahmed Efendi'nin himayesinde yetişti. Rüşdî Mektebi'ni bitirdikten ve iki sene kadar Tarsus medreselerinde okuduktan sonra 1317/1899 senesi civarında Kayseri'ye gitti. Burada medrese öğrenimini tamamlayarak icazetname aldı. Daha sonra Mısır'a gitti. Câmi-i Ezher'de bir süre öğrenim gördü. 1327/1909 senesinde Tarsus'a döndü. Tarsus medreselerinde müderrislik yaptı. Medreseler ilga olunduktan sonra çorap tezgâhları işletmeye başladı. 1327/1909 tarihinde hayatta olan Refîk, bu tarihten sonra bilmediğimiz bir tarihte vefat etti.

Bilinen tek eseri Ezhâr Yahut Mecmû'a-i Eş'âr adlı şiir kitabıdır. Bu kitap 48 sayfa hâlinde Kahire'de Osmanlı Matbaası'nda basılmıştır. İbnü'l-Emin'e göre henüz basılmamış olan manzumeleri de vardır (İnal 1988: 1415).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 13.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd eyledim bugün ben sahrâda bir gazâli

Bir âl ile düşürdüm dâma o gül-cemâli

Âhû degil firişte vermiş safâ behişte

Benzer gazâl-i deşte çeşmânı bir de hâli

Gitdikçe oldı meczûb gitdikçe oldı meclûb

Murg-ı dil-i garîbi sayd etdi dâm-ı hâli

Çeşmi anın füsûn-ger mest olsa da hüner-ver

Âlem ana musahhar derler ki yok mecâli

Zülfi anın perîşân tâkat getürmez insân

Aslı melek perî-şân câmi' iki hısâli

Müjgânı fitne-perver cân almada hüner-ver

Dünyâ perestiş eyler görse o nev-nihâli

Vechinde hatt-ı ma'nâ ism-i şerîf-i Mevlâ

Bak ey Refîk-i şeydâ fikr eyle Zülcelâl'i

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1415.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TABİBÎd. ? - ö. 1833-40Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎK, Tarsuslu Cûdî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. 1873 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜLBÂKİ EFENDİd. 1880 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
5Mecit Gafurid. 01 Ağustos 1880 - ö. 28 Ekim 1934Doğum YılıGörüntüle
6VELİ BOZALGANLId. 1880 - ö. 1933Doğum YılıGörüntüle
7FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8TAKÎ, Abdurrahmân, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9ABİDİNd. ? - ö. 1909 / 1895?Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1741MeslekGörüntüle
11AZÎZ, Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SA’YÎ, Mustafâd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÂLİB/FİKRÎ, Mehmed Gâlib Bey, Niğdelid. 1853 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MES’ÛD, Sa’deddîn-i Mar’aşîd. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜLHANİ MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle