REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullu

(d. 1259/1843 - ö. 1282/1865)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1259/1843 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk'tir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Önceleri belirli bir tahsil görmedi, evinde kendisini yetiştirdi. On beş yaşlarındayken o günlerde yeni açılmış olan Mekteb-i Mülkiye'ye girdi ve sınavı vererek birinci sınıftan diploma aldı. Mezahib Odasında memur olarak görev yaptı. O günlerde tesis edilen ve önemli bir cemiyet olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne altıncı üye olarak katıldı ki diger beş üye dönemin aydınlarından Mehmed Bey, Âyetullah Bey, Nâmık Kemâl, Nûri Bey ve Reşâd Bey'dir. Çok genç yaşta, yirmi üç yaş civarında iken 1282/1865 yılında İstanbul'da koleradan vefat etti.

Refîk'in Letâ'if-i İnşâ adlı yayımlanmış bir eserinin olduğu, bu eserin meşhur ediplerin yazdıkları ve söyledikleri latifelerden ve güzel sözlerden derlendiği, hatta Çaylak Tevfîk'in beş cilt olarak hazırlayıp yayımladığı meşhur Letâ'if-i İnşâ adlı eserinin Refîk'in eserine zeyl olduğu bildiriliyorsa da (İnal 1988: 1404) Özege Kataloğu'nda böyle bir esere rastlanılmamıştır .

Çok genç yaşta vefat etmesine rağmen Refîk, Tercümân-ı Ahvâl ve Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis gibi devrin önemli gazetelerinde yazılar ve şiirler yayımlamış, daha on dokuz yaşında iken 1279/1862 senesinde Mir'ât adlı resimli bir mecmua çıkarmıştır ki bu mecmua ilk resimli mecmua olarak bilinmektedir. Bu mecmua ancak yedi sayı çıkabilmiş ve Âlî Paşa'nın emriyle kapatılmıştır. İbnü'l-Emin'e göre elde bulunan şiirlerine, gazete ve mecmualardaki yazılarına bakıldığında Refîk Bey'in şiir ve inşası mükemmeldir; çok zeki, güzel ahlaklı, çalışkan ve istikbal vadeden bir gençtir; eğer genç yaşında vefat etmeseydi önemli eserlere imza atabilirdi. Nâmık Kemal, Recâî-zâde Ekrem, Çaylak Tevfik, Ebuzziyâ Tevfik, Süleyman Nazîf genç yaşta vefat eden Refîk hakkında hep övücü ve takdir edici sözler söylemişlerdir (İnal 1988: 1405, 1407, 1410). Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şevk-i ruhsârın hayâlidir gül-i sahrâ-yı aşk

Şîve-i câdû-yı gamzendir füsûn-peymâ-yı aşk

Aks-i tab'-ı ârızınla dûzahı cennet eder

Var hisâb eyle nedir sûz-ı dil-i şeydâ-yı aşk

Ben şehîdi tîg-ı gamzenle sen ihyâ eyledin

Âferîn ey nutk-ı cân-bahşın dem-i Îsâ-yı aşk

Gel geç ey zâhid bu da'vâdan mey-i kevser dahi

Olamaz hem-neş'e-i yek-cur'a-i sahbâ-yı aşk

Ben Kelîm-i Tûr-ı ma'nâyım Refîkâ asrda

Dest-i i'câz-ı kemâldir yed-i beyzâ-yı aşk

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1411.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YeriGörüntüle
3Sara Şahinkanatd. 1 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
5MEKKÎ Mehmed, Mekkelid. 1843 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Mütercim İzzet Paşad. 1843 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9BÜYÜK İRŞÂDÎ BABA, Bayburtlud. 1790? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Ali Toptaşd. 15 Ekim 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHMED HAMDİ, Şirvânîd. ? - ö. 1890MeslekGörüntüle
12SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?MeslekGörüntüle
13MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Madde AdıGörüntüle
17ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Madde AdıGörüntüle
18HASÎB-İ ÜSKÜDÂRÎd. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle