REMZÎ, Hafız Mehmed

(d. ?/? - ö. 1746-47/1159)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Kuranı hıfz ettiği için Hafız Mehmed Efendi olarak da anıldı. İstanbul’da doğdu. Kaynaklarda hayatı hakkında çok bilgi bulunmamaktadır. II. Mustafa’nın H. 1106 tarihinde tahta çıkışına “Hümâyûn ola hattı pâdişâhın” dizesiyle tarih düşürmüştür (Çapan 2005: 229, İnce 2005: 376). Kaynaklarda şair Rüşdî Ahmed Efendi’yi üstad olarak gördüğü ve üstadının şiirlerini toplayıp düzenlediği bilgisi de yer almaktadır (Çapan 2005: 228, İnce 2005: 375). H.1159 / M.1746-47 yılında vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 417.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 228-230.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz Âdâb-ı Zurafâ. Ankara: AKM Yay. 140-141.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 375-376.

Kurnaz, Cemal, Tatçı Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâ'il TumanTuhfe-i Nâ'ili. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 374.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN ALDIRMAZ
Yayın Tarihi: 24.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Bir kalender peççeniñ meftûnudur dil âh eder

Görse abdâlân-ı Hak sad na’re-i Allâh eder

Kevkeb-i dürrü nola reşk eylese menkûşuna

Pâlehengin görse hurşîd-i felek eyvâh eder

Seyr edip ebrûların ser-geştedir abdâl-ı çarh

Hüsnüne keçkûl-ı mâh nola eyva’llah eder

Pençe-i mihri eder lerzende tâb-ı talʻati

Pûye-gerd-i kıssa-hˇânîde kaçan hem-râh eder

Hâk-i râhın sîm ü zerle pür ederler dâmenin

Kûçe-i şehr-i melâhatde ki şey’-lilâh eder

Sûrun alsa destine ol dem kıyâmetler kopar

Mûrde-diller her tarafdan sayha-i cângâh eder

Her nigâhında hezâran kebş-i dil kurbân olur

Çeşm-i hun-rîzi nedem ki harf-i bismillah eder

Aşk nola ey-i rind-i dil etdi seyâhat akl u hûş

Reh-neverd-i aşkı Cibril olsa da gümrâh eder

Ey nice dervîşler ol hüsrev-i iklîm-i hüsn

Pâdişâh-ı dehre istignâ-yı ʻizz ü câh eder

Kâkül-i müşgînine dil-bestedir fagfûr-ı Çîn

İstese hakan-ı Türkî bende-i dergâh eder

Pâdişâh-meşreb gedâ-sûret ferişte-menkabet

Âdemiyyet ol perî-sîmâ geh ü bî-gâh eder

Öl diril bir şeb ol âbdâl ile haşr ol Remziyâ

Gerdeni subh-ı kıyâmetden dili âgâh eder

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKMB Yay. 229-230.

Neşgüfte kaldı gonca-i dil nev-baharda

Bir dem teneffüs eylemedik rüzgârda

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 375.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Karay, Refik Halitd. 15 Mart 1888 - ö. 18 Temmuz 1965Doğum YeriGörüntüle
2NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
3HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
4Karay, Refik Halitd. 15 Mart 1888 - ö. 18 Temmuz 1965Ölüm YılıGörüntüle
5NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Ölüm YılıGörüntüle
6HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
7Karay, Refik Halitd. 15 Mart 1888 - ö. 18 Temmuz 1965Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Karay, Refik Halitd. 15 Mart 1888 - ö. 18 Temmuz 1965Madde AdıGörüntüle
11NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
12HÂLET, Mehmed Sa'îd Efendid. 1760 - ö. 1822Madde AdıGörüntüle