RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Galata’da doğduğundan Galatalı Resâ diye tanındı. Çavdarî-zâde’ye damat olup Bursa’da ikamet ettiğinden Bursalı Resâ olarak da anıldı. Sicill-i Osmânî (Akbayar 1996: 1375)’ye göre Sultan III. Mustafa devri (1757-1774) sonlarında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 127)’da özgün bir söyleyişi tercih eden usta şair olduğu belirtildikten sonra bir gazeli örnek olarak verilmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1375.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 127.

Erdem, Sadık (2007). “Resâ”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 322-23.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 379.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/334.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Resâ Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 311. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigâh-ı hasretim kaldı ruhı sanma beneklenmiş

Yâ fikr-i bûse aksidir o verd-i ter çepeklenmiş

Gönül bûs-ı leb-i dil-dârı hâb içre hayâl itmiş

İdüp terk-i vehâmet ol gedâ hayli yüreklenmiş

Değil zülf-i siyeh ruhsâr-ı âlî üzre pîç-â-pîç

Mutalsam ejdehâdır genc-i hüsnünde çöreklenmiş

Denâ’et kim ola zâtında olmaz mâl ile mestûr

Nümâyân-kubhı pür-mey olsa da câmı dereklenmiş

Kemân itmiş iken ol şûh-ı zâlim kadd-i uşşâkı

Yine nûk-ı kazâ-veş delmeğe bagrım yeleklenmiş

Resâ sayd olmaz ol âhû-yı vahşî düşmesin kayda

Hezârân dâne kaçmış dâm görmüş hem tüleklenmiş

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 127.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
2SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
3Zeynep Ünald. 07.04.1970 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Doğum YılıGörüntüle
5SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Doğum YılıGörüntüle
6Zeynep Ünald. 07.04.1970 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Ölüm YılıGörüntüle
9Zeynep Ünald. 07.04.1970 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
10Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Zeynep Ünald. 07.04.1970 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Madde AdıGörüntüle
14SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle
15Zeynep Ünald. 07.04.1970 - ö. -Madde AdıGörüntüle