REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi

(d. 1762/1175 - ö. 1839/1255)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Anadolu kazaskerlerinden Tatarcık-zâde Abdullah Efendi (d.1730-31/ö.1797)’nin oğludur. 10 Zilhicce 1175/3 Temmuz 1762 günü doğdu. İlk bilgilerini babasından aldı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1216/1801'de Kudüs, 1222/1807'de Mısır mollası oldu. 1228/1813'te Mekke, 1231/1816'da İstanbul, 1224/1809'da Anadolu payesini aldı. 1237/1821-22'de Anadolu kazaskerliği ve 1241/1826'da Rumeli payesine vasıl oldu. 1242/1827'de -Fatîn Tezkiresi’ne göre 1241’de- nakibüleşrâf, 1244/1828-29'da Rumeli kazaskeri oldu. 1246/1830-31'de nakiplikten azl edildi ve 1255/1839'da öldü. Eğrikapı’da medfundur. Âlim ve fazıl bir kimse olan Ahmed Reşîd Efendi’nin Reşîd mahlasıyla yazdığı şiirlerinin bir Dîvânçe oluşturacak miktarda olduğu kaynaklarda bildirilmektedir.

Kaynakça

Ahmed Nazîf. Riyâzü’n-Nukabâ. Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi Nu.: 2275. 54b-56a.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138-139.

Köksal, M. Fatih (2007). “Reşîd”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 330.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 392.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Reşîd”. C.6. İstanbul: Dergâh Yay. 319.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1425.

Yüksel, Hasan, M. Fatih Köksal (1998). Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar, Ahmed Rıf’at Devhatü’n-Nukabâ. Sivas: Dilek Matbaası. 146-147.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâri tenhâda bulup ifşâ-yı râz itmek de güç

Halk içinde ol mehe arz-ı niyâz itmek de güç

Çille-i aşka tahammül eylemek emr-i asîr

Tîr-i cevr-i dil-rübâdan ihtirâz itmek de güç

Çeşm-i mestin süzerek bin dürlü nâz îcâd ider

Her nigâhın birbirinden imtiyâz itmek de güç

Kıble-i hâcât-ı dil mihrâb-ı ebrûsundadır

Bu cihetle âşıka terk-i namaz itmek de güç

Derd-i aşka sabr u tâkat hayli müşkil ey Reşîd

Gerçi terk-i nâzenîn-i dil-nüvâz itmek de güç

 Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Doğum YeriGörüntüle
2RE’FET, Mehmed Azîz, Vâsıkzâde, Madrûbzâded. 1723 - ö. 1765Doğum YeriGörüntüle
3Ercümend Behzad Lavd. 15 Kasım 1903 - ö. 18 Mayıs 1984Doğum YeriGörüntüle
4FÂZIL, Hâfız Hacı Tâhir Efendid. 1762-63 - ö. 1802-03Doğum YılıGörüntüle
5RÂGIB, Muhammedd. 1762 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
7MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullud. 1800 - ö. 1839 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
10Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625MeslekGörüntüle
11NESÎB, Uşşâkîzâded. 1657/58 - ö. 1726MeslekGörüntüle
12EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
13ABDURRAHMÂN FEHMÎd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalıd. ? - ö. 1836Madde AdıGörüntüle
17HAYÂTÎ, Hayâtî Çelebid. ? - ö. III. Murad dönemi (1574-95) ortalarıMadde AdıGörüntüle
18MEZÂKÎ, MEZÂKÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle