REŞÎD, Ebezâde/Feyzizâde Ahmed Reşîd Efendi

(d. 1744-45/1157 - ö. 1768-69/1182)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1157/1744-45 yılında doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Âdâb-ı Zurafâ ‘nın yazarı Azizzâde Hüseyin Râmiz’in dayısı olan şair Mektûbî Feyzullah Feyzî Efendi’nin oğlu olduğundan Feyzizâde, Ebezâde Hüseyin Efendi’nin torunu ve Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’nin kardeşi olduğu için de Ebezâde Ahmed Reşîd Efendi olarak tanındı. Ergenlik çağına gelince babasından sarf ve nahiv okudu. Medrese öğrenimi gördü. 1175/1761-62 yılında Şeyhülislâm Müftîzâde Ahmed Efendi’den mülâzım oldu. Alaşehirli Osman Efendi’den de diğer ilimlere dair dersler alarak bilgisini arttırdı. Hastalanması üzerine hava değişimi amacıyla dedelerinin yurdu olan Balçık kazasına gönderildi. Balçık’ta bir yıl kaldı. 1182/1768-69 yılında dönerken İrva denilen yerde vefat etti. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1378)’ye göre müderris iken gemide boğulmuştur. Akranı arasında önde gelen bir edipti.

Râmiz (Erdem 1994: 130), eserlerinin kaybolduğunu söyledikten sonra Ahmed Efendi’nin meşihatına söylediği bir tarih beytini örnek olarak vermiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1378.

Erdem, Sadık (2007). “Reşîd”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 329.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 130.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 382.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 346.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Reşîdâ çâr-erkân müjde idüp didiler târîh

Ebü’l-Hâmid bugün Ahmed Efendi sadr-ı fetvâya

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 130.