REŞÎD, Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hüseyin’dir. Öğrenim gördükten sonra, yeniçeri kalemi kesedarı ardından da başhalifesi oldu. Bu görevden emekliye ayrılan Reşîd, 1133/1720-21 yılında vefat etti. Öldüğünde yaşı seksen civarındaydı. Edirnekapı dışına defnedildi.

Hoş sohbet, birçok ilimde bilgi sahibi bir şair olarak tanınan Reşîd’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bir bilgi verilmediği gibi edebî kişiliği üzerinde de durulmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1379.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 256-57.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 127-28.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 354.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 345.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vakâyiü’l-Fudalâ II-III. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 741.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Teveccüh ol hat-ı nev-hîze hurdedânlıkdır

Temellük eylemek ol demde mihribânlıkdır

Asâ yerine tutarsa aceb mi pîr-i mugân

Elinde câmı anın kârı nev-civânlıkdır

Zebân-ı hâme Reşîdâ aceb mi olsa teblîg

Hemîşe kârı nezâketde tîr-zebânlıkdır

***

Atdık kemân-ı âh ile tîr-i ricâmızı

Bulduk felekde menzilin aldık hevâmızı

Urdu ayaga cür’a gibi reşk edip felek

Çok gördü bezm-i dildeki câm-ı safâmızı

Tâ görmeyince dîde Reşîdâ sirişkimiz

Bilmez derûn-ı dilde olan mâ-cerâmızı

***

Gelmez zebân-ı hâhişime nâm-ı vuslatın

Bin ömr-i câvidâna deger zevk-i hasretin

Bâd-ı sabâya müjde-künân el salar çenâr

Reftâra gelse bâgıma eger seyr-i kâmetin

Mengûş-ı gûş ederdi dür-i nazmını Reşîd

Sarrâf-ı çarh bilse eger kadr ü kıymetin

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkîre-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idü’l-Eş’âr). Ankara: AKM Yay. 256-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
2Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
4EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Doğum YılıGörüntüle
5Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
7EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Ölüm YılıGörüntüle
8Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
11Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
13EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎNÎ/SÂÎ, Kağıd Emîni Hızır Çelebi-zâde Mehmed Emînî Efendi.d. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle
17Tahir Abacıd. 20 Mayıs 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle