RESMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Asıl adı, doğum tarihi, ailesi ve eğitimi konularında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Resmî, esnaf divan şairlerinden olup bezzâzdır. Bursa’da ölmüştür. Ahmed Paşa’nın musahibi ve şiir vadisinde takipçisidir. Resmî’nin devrinde şairliğiyle tanındığı ve şiirlerinin beğenildiği Sehî ve Latîfî tarafından bildirilmektedir. Nazire mecmualarındaki bazı şiirlerine Necâtî, Zâtî, Mesîhî ve Hayretî gibi devrin zirve sanatçıları, Avnî ve Muhibbî gibi hükümdar şairleri ve İbni Kemâl gibi meşhur âlimleri nazire yazdığına göre şiirlerinin tezkirelerde anlatılanlardan öte bir kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Bu nazireler, sahiplerinin hayatlarına baktığımızda bize Resmî’nin 15. yüzyılın ilk yarısı ve ikinci yarısının bir kısmını idrâk ettiğinin ip uçlarını da verici mahiyettedir. Sehî Bey, Ahmed Paşa’nın gazellerini tahmis ettiğini kaydetmiştir. Latîfî Tezkiresi ve Keşfu’z-Zunûn’da Türkçe Dîvân’ı olduğu kayıtlı ise de eserin bilinen bir nüshası mevcut değildir. Resmî’nin gerek nazire mecmualarında gerekse diğer şiir mecmualarında çok sayıda şiiri bulunmaktadır. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir'inde 34, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 32 ve Pervâne Bey Mecmû'ası’nda 44 şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 17a, 43b, 51b vd.

Köksal, M. Fatih (2007). “Resmî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 323.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 21b, 33a, 36b…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1980). C. 7. “Resmî”. İstanbul: Dergâh Yay. 316.

Yaltkaya, Şerefeddin, Kilisli R. Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. C. 1. İstanbul: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 20.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Burka’ı ref’ it ruhundan ey meh-i müşkîn-nikâb

Zulmet-i şebden tulû’ itsün seher çün âftâb

Âlemi zülfün kılur pür-şûr u la’lün pür-şeker

Fitneyi çeşmün uyarur lîk çeşmün mest-i hâbÂlemi zülfün kılur pür-şûr u la’lün pür-şeker

Fitneyi çeşmün uyarur lîk çeşmün mest-i hâb

Her su’âli ki_eylerem deryâ-yı bâb-ı mevcden

Dîde-i gevher-feşânum arz ider bir bir cevâb

Hem afa’llah merdüm-i çeşmüm ki bunca za’f ile

Çihre-i zerdüme saçar dem-be-dem hûnîn gül-âb

Ben ki yâd-ı nergis-i mestünle olam hâk-i râh

Rûz-ı mahşer kalduram ser hâkden mest-i harâb

Her ne kim zulmetde âb-ı zindegîden feyz olur

Bana ol nef’i virür her gicede câm-ı şarâb

Kurbet-i mestânda kimse aglamaz illâ kadeh

Mâtem-i zindânda kimse iñlemez illâ rebâb

Mâ-cerâ-yı çeşmümi yazdukça Resmî deftere

Tîz olur hâmem dilinden nazm-ı lü’lü’-i hoş-âb

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 290.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
2DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
3KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Doğum YeriGörüntüle
4SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Doğum YılıGörüntüle
5DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
6KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Doğum YılıGörüntüle
7SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Ölüm YılıGörüntüle
8DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
9KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Ölüm YılıGörüntüle
10SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588MeslekGörüntüle
11DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
12KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500MeslekGörüntüle
13SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SİYAHİZÂDE/SİPAHİZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1588Madde AdıGörüntüle
17DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle
18KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Madde AdıGörüntüle