RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendi

(d. ?/? - ö. 981/1573-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Derzi-zâde Mustafa Re'yî Efendi olarak tanındı. Şair Ulvî’nin kardeşidir. Medrese öğrenimi gördü. Kınalı-zâde Ali Çelebi tarafından korundu ve ondan mülâzım oldu. Ali Çelebi Bursa kadısı iken ona danişment oldu. 981/1573-74 yılında vefat etti. Bursalı Cinânî’nin “Âh Re’yî reft ez-dünyâ” mısraı vefatına düşürülen tarihtir. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 298)’ye göre vefat tarihinin Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1386)’nin 980/1572-73, Kaf-zâde Fâizî (Kayabaşı 1997: 307) ve Riyazî (vr. 73b)’nin 982/1574-75 olarak yazması doğru değildir. Farsça ve Türkçe şiirleri vardı. Sözleri herkes tarafından beğenilirdi. Özellikle muammaları ile tanındı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1386.

Cunbur, Müjgân (2007). “Re’yî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 339-340.

İsen, Mustafa (hzl.)(1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 306-307.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 307.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1341-1342.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 298.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 229a.

Riyazî Mehmet Efendi. Riyazü'ş-Şuara. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nu. 3724. vr. 73b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). Denizli: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 164-165.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.)(2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 17.06.2014]. 69-70.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.)(2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 327-328.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2268.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. “Re’yî Mustafa Efedni (Terzizâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 325. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Girih güşâ-yı maânî vü nahl bend-i ulûm

Çerâg-ı cem-i rüsul şem-i dûde-i âdem

Halîl-sîret ü Yûsuf-şiyem Kelîm-kelâm

Hızır-likâ vü Mehemmed-sünen Mesîhâ-dem

Esâs-ı Kabe-i takvâ der-i Medîne-i ilm

Şuâ-ı nûr-ı Hüdâ mehdî-i sehâ vü kerem

İmâm-ı kıble-i dîn Hazret-i Alî Çelebi

Emîr-i mülk-i sühan muktedâ-yı hayr-ı ümem

Kaçan ki meclis-i fazl içre bahs-i ilm itse

Efâzılun kimi mebhût olur kimi mülzem

Be-ism-i Sührâb

Hâke sancılmış görince tîrüni kaşı yâ

Bâd-ı âhum degmedi andan koparmayınca tâ

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 328.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YeriGörüntüle
3Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YılıGörüntüle
6Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Ölüm YılıGörüntüle
9Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960MeslekGörüntüle
12Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Murat Menteşd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Madde AdıGörüntüle
18Serpil Tuncerd. 8 Ocak 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle