RİF'AT, Abdurrahmân Rif'at Efendi

(d. 1808/1223 - ö. 1860/1277)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdurrahman Rif’at, mahlası Rif’at'tır. 1223/1808 yılında Harput eyaletinin Adıyaman olarak bilinen Hısnımansur kasabasında doğmuştur. Babası, Derviş Bey-zâde Mustafa Bey’dir. Ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Rif'at Efendi, Bektaşi tarikatına girerek sonsuz feyze mazhar olduğu gibi diğer tarikatlere de uzak durmamış ve dönemin meşhur dervişlerinden biri olmuştur. Hısnımansur’dan ayrılarak değişik yerlere seyahatler yapmış ve İstanbul’a kadar gelmiştir. Sultan Abdülmecîd saltanatının son zamanlarında 1277/1860 yılında vefat etmiştir. Dîvân oluşturacak kadar şiirlerinin olduğunu kendisi söylemiştir. Sicill-i Osmânî’de Dîvân'ı olduğu belirtilmiştir fakat henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri vd. (hzl.) (1996). Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). 186. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi. 03.03.2014]

Kaya, Resul (hzl.) (2008). Mehmet Nâil Tuman ve Tuhfe-i Nâilî’si (İnceleme-Metin-İndeks Sayfa 301-400). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.

Sarıkaya, Orhan (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Şemseddîn Sâmi (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HASAN GÜLTEKİN
Yayın Tarihi: 13.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kaşın gözün ki şartıla tîr ü kemânlıdır

Tut kim o sehme sîne-i âşık nişânlıdır

Sırr-ı lebin mezâkına irdim dimiş rakîb

Sormak muhâl kâide bu söz gümânlıdır

Âh-ı sevâdı çekse dil-i nâ-tüvân nola

Zülfün revâk-ı vaslı aceb nerdübânlıdır

İki vechile gayb-ı hayâl-ı dü gamzeler

Çıkmaz yüze her ânda adı yamânlıdır

Vasf-ı dehende şi‘rini şâyi‘ ne eylesin

Rif‘at makâm-ı sânide mahfî dükânlıdır

Sarıkaya, Orhan (2007). Tezkirecilik Geleneği İçerisinde Fatîn Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 287-288.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
2ŞEM’Î, Mehmed Efendid. 1808 - ö. 1881-82Doğum YılıGörüntüle
3ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
4HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
5HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
6HEYRÂN, Heyrân Hanımd. ? - ö. 1850-1860 arasıÖlüm YılıGörüntüle
7Özdemir, Yaşar Bedrid. 1 Ocak 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Canım, Rıdvand. 27 Eylül 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
9HÂMİD, Küçük Hacızâde Hâmid Ahmed Beyd. 1883 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10YESÂRÎ, Mehmed Es'ad Yesârî Efendid. 1798 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Madde AdıGörüntüle
13ALÂYÎ, Acem Alâyî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14LUTFÎ, Lütfullah, Hocazâded. 3 Haziran 1643 - ö. Mart-Nisan 1702Madde AdıGörüntüle