RİF'AT AĞA, Saltoğlu, Elbistanlı

(d. 1837/1253 - ö. 1911/1329)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1253/1837 senesinde Elbista'nda doğdu. Saltoğulları ailesinden Hacı Mehmed Ağa'nın oğludur. Dedesinin Durmuş Ağa, onun babasının da Hacı İbrâhim olduğu bilinmektedir. Annesinin adı da Hatice Hanım'dır. Küçük yaşta babasını kaybettiği için tahsilini tamamlayamadı. Kendi kendisini yetiştirdi. Elbistan'da belediye başkanlığı, Afşin'de nahiye müdürlüğü yaptı.

Rif'at Ağa, 15-16 yaşlarında iken hece vezniyle şiirler yazmaya başlamış, daha sonra Fuzûlî'nin etkisiyle tasavvufa yönelmiş ve şiirlerini aruzla yazmaya yönelmiştir. Rif'at'ın memleketinden dışarı çıkmamış olmakla birlikte geniş bir kültür edindiği şiirlerinden anlaşılmaktadır. 140 kadar gazel, kaside vb. türde şiirinin olduğu, Farsça şiirlerinin de bulunduğu bildirilmektedir (Çiftçi 2000: 259). Rif'at Ağa'nın şiirlerinden 76 tanesi torunu A. İskender Saltoğlu tarafından Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat adıyla yayımlandı (Bursa 1964).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at Ağa". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 356.

Çiftçi, Cemil (2000). Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler. İstanbul: Kitabevi Yay.

Saltoğlu, A. İskender (1964). Mutasavvıf Divan Şairi Saltoğlu Rifat. Bursa: Vilayet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yanar cânım özümden gözleri hummârı gördükçe

Akar kanım gözümden gamze-i hûn-hârı gördükçe

Gümân eyler gönül elbette var bir kenz-i lâ-yefnâ

Kenâr-ı kişver-i hüsnünde zülf-i mârı gördükçe

Özüm gayb eylerim ol demde efkârım olur teşvîş

Der-i lutfunda ol agyâr-ı bed-efkârı gördükçe

Kavî tut bülbül-i dil çekmesün el dâmen-i gülden

Terennüm-sâz-ı şekvâ olma zahm-ı hârı gördükçe

Nişân et sînemi mahzûz olam ben ol nazar-gâha

Gönül yüz görmek ister ey gözüm bahârı gördükçe

Gözün handân olur hâl-i perîşânıma bakdıkça

Tabîb elbet olur mahzûz bir bîmârı gördükçe

Sana âşüftelerden var mı bir Rif'at gibi cânâ

Çalar bin sâz-ı sîne hançer-i âzârı gördükçe

Çiftçi, Cemil (2000). Maraşlı Şairler Yazarlar Alimler. İstanbul: Kitabevi Yay. 260.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYİNd. 1900? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFÂ, Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendid. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3AHMET ÇITAKd. 1893 - ö. 20.01.1963Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF, Âkif Efendid. 1837-38 - ö. 1898-89Doğum YılıGörüntüle
5FERÎDE HANIM, Bahâr-zâded. 1837 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6FETHî, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Doğum YılıGörüntüle
7FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlıd. 1850 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9NİYAZÎ, İsmaild. 1871 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Enderûnî Fazlîzâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93MeslekGörüntüle
11ZİYA, Yusufd. 1858 - ö. 1921MeslekGörüntüle
12HAYÂLÎ, Mehmed Hayâlî Efendid. 1850 - ö. 1887MeslekGörüntüle
13FÂTİH, Fâtih Efendi, Şirvanlıd. 1778 - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Ahmed Hamdî Efendi, Adanalıd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFVET BEY, Çanakkalelid. 1869 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Madde AdıGörüntüle
17İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
18ZEYNÎ, Zeynel Paşad. - - ö. -Madde AdıGörüntüle