RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalı

(d. 1828/1244 - ö. 1876/1293)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1244/1828 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Rif'at Bey'dir. 1858 yılında vefat ederek Bursa'da Emir Sultan Medresesi karşısına defnedilen Mirliva Üsküdârî Seyyid Mehmed Tâhir Paşa'nın büyük oğludur. Dedesi Üsküdarlı Seyyid Mehmed Efendi'dir. Rif'at Efendi meşhur Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in de babasıdır. Annesi Nakşbendî'den Bursalı Necîb Efendi'nin kızı Rahîme Hanım'dır ki o da 1901 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Rif'at Efendi öğrenimini Üsküdar ve Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa belediyesinde kâtip oldu. 1293/1876 Rus harbi başlayınca Bursa mustahfız taburuna yazılarak nefer maaşıyla gönüllü zabit olarak savaşa katıldı. Plevne civarında Teliç Köyü'nde 1293/1876 yılında şehit düştü.

Bir Dîvânçe'si vardır. Bu Dîvânçe na't, medhiye ve az miktarda gazeli ihtiva etmektedir. Resmi görevi dışında tefsir, kelam, tasavvuf, tarih ve şiirle meşgul oldu. Nakşıbendî tarikatındandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Harbe giderken, Oğlu Bursalı Mehmed Tahir Bey'e Yazdığı Vasiyet Muhtevalı Mesnevisi'nden:

İlme sa'y et yürü ey tab'-ı selîm

Seni âlim ede Allâh-ı Alîm

Ehl-i ilmin yeri bâlâ-ter olur

Şems-veş evc-i mu'allâyı bulur

Sanma kim câhil olan insândır

Bâr-ı cehli taşıyan hayvândır

Vâris-i Ahmed olan âlimdir

Vuslat-ı Hakk'ı bulan âlimdir

İlmi ta'rîf edemem el-hâsıl

Bu nikâta yine âlim vâsıl

Kârın olsun heme-dem ilm ü kemâl

Hüner ehli bulur elbette kemâl

Her zamân abde ibâdet lâzım

Evc-i tâ'atde uç ey şehbâzım

Pederâne sana pendim açdım

Derc kıl gevher ü incü saçdım

Bu nasîhat seni eyler irşâd

Beyt-i tab'ın ola dâ'im âbâd

Gerçi kim cümle sözüm nâ-mevzûn

Elde yokdur ki gönül pek mahzûn

Tâhir'im yavrucağım pend etdim

Seni ben Hâlık'ıma bend etdim

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 205.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
2İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
3Berkun Oyad. 3 Mart 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKKÎ, İsmaild. 1828 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
6NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Doğum YılıGörüntüle
7NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10GINÂYÎ, Gınâyî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZULMÎ, Molla Ali Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12SİHRÎ, Mehmed Sihrî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FETHÎ, Zülfikard. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Hacı Veliyüddîn, Ayaşlıd. ? - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
17NÂKID, İbrahim Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Madde AdıGörüntüle
18NÂKİS, Sâbir Ahun Binni Abdukâdird. 1840 - ö. ?Madde AdıGörüntüle