RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalı

(d. 1828/1244 - ö. 1876/1293)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1244/1828 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Rif'at Bey'dir. 1858 yılında vefat ederek Bursa'da Emir Sultan Medresesi karşısına defnedilen Mirliva Üsküdârî Seyyid Mehmed Tâhir Paşa'nın büyük oğludur. Dedesi Üsküdarlı Seyyid Mehmed Efendi'dir. Rif'at Efendi meşhur Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in de babasıdır. Annesi Nakşbendî'den Bursalı Necîb Efendi'nin kızı Rahîme Hanım'dır ki o da 1901 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Rif'at Efendi öğrenimini Üsküdar ve Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa belediyesinde kâtip oldu. 1293/1876 Rus harbi başlayınca Bursa mustahfız taburuna yazılarak nefer maaşıyla gönüllü zabit olarak savaşa katıldı. Plevne civarında Teliç Köyü'nde 1293/1876 yılında şehit düştü.

Bir Dîvânçe'si vardır. Bu Dîvânçe na't, medhiye ve az miktarda gazeli ihtiva etmektedir. Resmi görevi dışında tefsir, kelam, tasavvuf, tarih ve şiirle meşgul oldu. Nakşıbendî tarikatındandı.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2007). "Rif'at". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Harbe giderken, Oğlu Bursalı Mehmed Tahir Bey'e Yazdığı Vasiyet Muhtevalı Mesnevisi'nden:

İlme sa'y et yürü ey tab'-ı selîm

Seni âlim ede Allâh-ı Alîm

Ehl-i ilmin yeri bâlâ-ter olur

Şems-veş evc-i mu'allâyı bulur

Sanma kim câhil olan insândır

Bâr-ı cehli taşıyan hayvândır

Vâris-i Ahmed olan âlimdir

Vuslat-ı Hakk'ı bulan âlimdir

İlmi ta'rîf edemem el-hâsıl

Bu nikâta yine âlim vâsıl

Kârın olsun heme-dem ilm ü kemâl

Hüner ehli bulur elbette kemâl

Her zamân abde ibâdet lâzım

Evc-i tâ'atde uç ey şehbâzım

Pederâne sana pendim açdım

Derc kıl gevher ü incü saçdım

Bu nasîhat seni eyler irşâd

Beyt-i tab'ın ola dâ'im âbâd

Gerçi kim cümle sözüm nâ-mevzûn

Elde yokdur ki gönül pek mahzûn

Tâhir'im yavrucağım pend etdim

Seni ben Hâlık'ıma bend etdim

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 205.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂNİ'Î, Müezzinzâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
3Utku Gürtuncad. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Doğum YılıGörüntüle
6HAKKÎ, İsmaild. 1828 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7Yusuf Kamil Paşad. 1808 - ö. 11 Teşrinievvel (Ekim) 1876Ölüm YılıGörüntüle
8EŞREF, Eşref Halîl Efendid. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÎ, Abdi İmamd. 1803 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10SEMÂ'Î, Mustafa Efendid. ? - ö. 1176MeslekGörüntüle
11ŞEVKÎ, Yûsufd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂLİK, Kasımpaşalıd. 1717-18 - ö. 1800'den sonraMeslekGörüntüle
13KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYFÎ, Osmân Beyd. ? - ö. 1847/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÂMİ'Îd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES'AD, Hâcezâded. 14 Haziran 1570 - ö. 1625Madde AdıGörüntüle
17HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle