RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullu

(d. 1865/1282 - ö. 1903/1321)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1282/1865 senesinde doğdu Asıl adı Ali Rızâ Efendi'dir. Şiirlerinde Rızâ mahlasını kullandı. Tahsilini Mülkiye Mektebi'nde tamamladı. 1301/1883 yılında Mülkiye'nin Yüksek Kısmı'ndan mezun olduktan sonra idarecilik mesleğini seçti. 1302/1884 senesinde gönderildiği Manastır vilayeti maiyyet memurluğunda kaymakamlık stajını tamamlayarak üçüncü sınıf kaymakamlığa terfi ettirildi. Manastır vilayeti dahilinde İskarapar, Göstençka, Premedi, Margılıç, Meçuve ve İskeçe kazaları kaymakamlıklarında bulundu. Son görevinde iken vereme yakalanarak İstanbul'a geldi. Yaşı kırka varmadan 1321/1903 tarihinde vefat etti ve Südlüce'de Bâdemli Dergâhı civarında Karaağaç cihetinde ailesine mahsus kabre defnolundu. Mezar taşındaki kitabenin son beyti şöyledir: "İki ihlâs ile târîhi düşdi / Bu demde buldı Mevlâ'sın Rızâ Bey (1321)".

Eserleri şunlardır:

1. Beyânü'l-Kemâl İlâ Ehli'z-Zevâl: Arapçadır, yazma hâlindedir.

2. Dîvân-ı Eş'âr: Türkçe şiirlerinden oluşan bu eser yazma hâlinde ve Bursalı Mehmed Tâhir'de imiş (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 208).

3. El-Mişkâtü'n-Necât İlâ Ehli's-Salât Fî Beyân-ı Hakîkati'd-Dâreyn: Arapçadır, yazma hâlindedir.

4. Ganâ'imü'l-Gâzî Fî Bilâdi'n-Niyâzî: Türkçedir, yazma hâlindedir. Niyâzî Mısrî'nin üç gazelinin şerhidir.

5. Kitâbü't-Tevhîd Fi Sırri'l-Mecîd: Arapçadır, yazma hâlindedir.

6. Münâcât: Mensurdur. Münâcât-ı Abdullâh-ı Ensârî ve Tazarru'ât-ı Sinân Paşa tarzında ârifane ve hakîmane bir eserdir. Türkçedir, yazma hâlindedir.

7. Risâletü'l-Cûd İlâ Ehli'ş-Şuhûd Fî Beyâni Sırru'l-Hılkati Ve't-Tekvîn: Arapçadır, yazma hâlindedir.

8. Sırr-ı Sûreti'l-İhlâs: Arapçadır, yazma hâlindedir.

Üç dilde şiir söylemeye muktedir, temiz gönüllü, sıdk ve vefa konusunda mücessem, hakikate aşina bir zattı. Şiirlerinin sofiyane olmasından dolayı "şâ'ir-i İlâhî-nevâ" adıyla anılırdı. Şiirlerinin çoğu Hersekli Ârif Hikmet Bey ve Yenişehirli Avni Bey tarzında muvahhidane ve mutasavvıfane olup en parlakları tevhid, na’tlar ile muhammes ve müseddesleridir. Sinân Paşa tarzındaki mensur münacatı nesirde de kudret sahibi olduğunu göstermektedir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 209).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). "Ali Rızâ". Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Muhammes Na't-ı Şerîf'ten

Cemâlin câna her yüzden ayândır yâ Resûlallâh

Velî her zerrede sırrın nihândır yâ Resûlallâh

Cihâna feyz-i lutfun râygândır yâ Resûlallâh

Özün fi'lin özün hep dil-sitândır yâ Resûlallâh

Kemâlin bâ'is-i kevn ü mekândır yâ Resûlallâh

Makâm-ı akdesindir taht-gâh-ı mülk-i ev-ednâ

Müyesser olmamışdır gayre keşf-i râz-ı mâ-evhâ

Tamâm-ı fakr ile cânlardaki cânânesin hakkâ

Nigîn-i şevketin fermân-revâ-yı mülk-i istignâ

Demin berceste-i lâhûtiyândır yâ Resûlallâh

Sana mülk ü melek mebhût hayrân âlem-i nâsût

Sana fülk ü felek fertût handân âlem-i lâhût

Senin fazl u kemâlin mebhasi bir emrdir meskût

Rızâ'nın kalbi olmuşdur sana en şanlı bir tâbût

Bu devletle matâf-ı kudsiyândır yâ Resûlallâh

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). "Ali Rızâ". Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara. 142.

Mensur Münâcâtı'ndan:

İlâhî ben bu hevesât-ı fâniyeden tecerrüdle senden seni ârzû etdim, sille-hôr-ı len-terânî oldum. Mazmûn-ı şerîf-i men-re'ânî ümîd-vâr ededururdu. Vaktâ ki tecellâ-yı zâtî feyz-bahş-ı derûn oldu, ef'âl ü sıfât u zâtım bi'l-cümle zebûn. Ne kendimden ve ne de âleminden bir nişân buldum. Ol dem ki zuhûr-ı feyzin ifâkat-nisâr-ı cenân oldu, gözümden her şey küllü yevmin fî şe'n olmaga başladı. Bî-ihtiyâr ene evvelü'l-müslimîn güftâr-ı evvelînim oldu. Yâ Rabbî bundan büyük ne ni'met dileyebilirim, bunun şükrünü ne dürlü ödeyebilirim.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 209.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Doğum YeriGörüntüle
4HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Mehmetd. 1865 - ö. 1930Doğum YılıGörüntüle
6ALİHAN NİNE, Ayşed. 1865 - ö. 1950Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMİ, Halil Dörtdivanlıd. 1826 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9GÂNÎ, Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12Yalım, Özcan Oğuzd. 19 Eylül 1931 - ö. 22 Aralık 2011MeslekGörüntüle
13HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Mütevellîzâde Âsım Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828Madde AdıGörüntüle
17İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18Balkız, Alid. 9 Mart 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle