RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslu

(d. 1247/1831 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1247/1831 yılında Edirne'ye bağlı Bergos'ta doğdu. Asıl adı Mehmed Rızâ Bey'dir. Kapıcıbaşı İsmâil Ağa'nın oğludur. Bazı kaynaklarda İstanbullu olduğu söylenmektedir. Aslında Rızâ sonradan İstanbul'a gelip burada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de bir süre öğrenim görmüştür. Öğreniminden sonra Mâliye Mektupçusu Odası görevlilerinden olmuş, daha sonra Meclis-i Muhâsebe-i Mâliye katipleri sınıfına katılmıştır. Ölüm yeri ve tarihi konusunda kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıllarda (1271/1855) hayattadır, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirlerine örnek Fatîn Teztiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İşret-âbâd oldıgı-çün dâ'imâ dünyâ evi

Gösterir câm-ı hilâlî-veş felek mâh-ı nevi

Mihr-i bahtım olalı burc-ı kesâfetde nihân

Şeb-çerâg-ı âhımın âfâkı tutmuş pertevi

Gonca-i ruhsârını ol nev-nihâl-i işvenin

Beslemiş reng-i tebessümle bahâr-ı ma'nevî

Garka-i girdâb-ı hayret olmadıkça âşıkân

Hân-kâh-ı aşkda dönmez o şûh-ı Mevlevî

Neşve-yâb oldı Rızâ tab'-ı sühan-perdâzımız

Olıcak âlemde erbâb-ı kemâlin pey-revi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 150.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
2VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
3ŞÜKÜR BAHŞİd. 1831 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
4FÂ'İK, Abdülkerîm Fâ'ik, Bağdatlıd. ? - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
5HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
6RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
7HATTÎ, Mustafa Hattî Efendid. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
8RİF'AT, Süleyman Beyd. ? - ö. 1735-36MeslekGörüntüle
9NAHLÎ, Mahmûd Çelebid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
10MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VASFÎ, Ali Gâlibd. 1733 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
14SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
15MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle