RÜŞDÎ, Hacı Veliyüddîn, Ayaşlı

(d. ?/? - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hacı Veliyüddîn Rüşdî Efendi’dir. Ayaş’ta doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ayaşlı Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Şeyh-zâde Nakîbüleşrâf Mehmed Es'ad Efendi ile bazı vezirlerin kâtipliğini yaptı. Mehmed Es'ad Efendi’yle birlikte 1250/1835 yılında İran’a gitti. İran dönüşü hâcelik rütbesiyle taltif edildi. Bir süre Ankara’da görev yaptı. İstanbul’da 1258/1842 yılında vefat etti. “Mekân tutdı Veliyüddîn Efendi kurb-ı Sübhânda” mısrasıyla vefatına tarih düşürülmüştür (Kurnaz vd. 2001: 342).

Kaynaklar, şiir ve inşada başarılı olduğunu söylemektedir (Ârif Hikmet 28b; Fatîn Dâvud 1271: 135).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Şeyhülislam Ârif Hikmet. Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi. Ali Emîrî Tarih. No. 789. vr. 28b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 13.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gitdi hasretle koyup yalınız ol mâh beni

Bugüne saklar imiş Hazret-i Allâh beni

Sana vuslat müteassir bana sabr itme muhâl

Anarım aglayarak gâh seni gâh beni

Müteferrik olup eczâ-yı vücûdum sensiz

Âr eder itmege sâyem dahi hem-râh beni

Korkum oldur şerer-i âteş ile döne döne

Çıkarır göklere bu âh-ı sehergâh beni

Rüşdiyâ mâtem ile hüzn-i mücessem oldum

Göricek fark edemez aynî-i âgâh beni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 135.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
3ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05Doğum YeriGörüntüle
4ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05Doğum YılıGörüntüle
7ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05Ölüm YılıGörüntüle
10ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851MeslekGörüntüle
12ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05MeslekGörüntüle
13ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEYCÂNÎ, Süleymand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
18ŞİFÂÎ, Ahmed Şaban Şifâî Efendid. ? - ö. 1704-05Madde AdıGörüntüle