RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendi

(d. 1819/1235 - ö. 1885/1302)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1235/1819 senesinin Muharrem ayında doğdu. Asıl adı Hüseyin Hüsnî Efendi'dir. Rüşdî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. 1280/1863 senesinde vefat eden Maliye Meclisi Başkanı Mühürdâr-zâde İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu olduğu için Mühürdâr-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp 1249/1833 senesinde Sadâret Mektûbî-i Vekâlet-penâhî Odası'nda göreve başladı. 1251/1836 senesinde yapılan sûr-ı hümâyûnda hâcelik rütbesi verildi. 1261/1845 senesinden itibaren Meclis-i Vâlâ Nezâreti dahilinde bulunan Tahrîrât-ı Sâmiye Odası'nda görev yapan Rüşdî Efendi bu görevindeyken emekli oldu. 1302/1885 yılının Ramazan ayında İstanbul'da vefat etti. Edirne Kapısı haricindeki La'lî-zâde Çeşmesi civarına defnedildi.

Fatîn'e göre Rüşdî, tarikat mensubu bir zat olup ancak birkaç parça şiiri ve hakikate müteallik bir miktar sözleri vardır (1271: 138).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görinen kendi zâtındır bu sırrı söyler âyîne

Bu yüzden seyr-i vech-i hüsn-i yâri gözler âyîne

Temâşâ-yı ruh-ı dildâr içün dîvâra yaslanmış

Anın-çün rûz u şeb ayrılmayup da bekler âyîne

Cemâlin zevkini bilmez hayâl-i yâri hiç görmez

Bakup da kendini seçmez o merdüm neyler âyîne

Mücellâ eyleyen mir'ât-ı kalbin sırr-ı vahdetle

Görür bir vech ile her şeyde bin âlemler âyîne

Cenâb-ı mürşid-i pâkin gubâr-ı pâyını Rüşdî

Gözünde dâ'imâ bak tûtiyâ-vâr eyler âyîne

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İRFÂN, İrfân Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Doğum YeriGörüntüle
3Ş. Avni Ölezd. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7BENDÎd. 1839 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Hacı Şeyh Mehmedd. 1837 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎRÎ, Emîr Çelebi, Seyyid Fahreddînoğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1831MeslekGörüntüle
12FASÎHÎ, Mehmed Fasîhî Efendid. ? - ö. 1693/1694MeslekGörüntüle
13FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıld. 1835 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MANTIKÎ, Florinalıd. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÜCÛDÎ, Sûfîzâde Mustafa Vücûdî Efendid. 1669-70 - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
17NAZÎFÎ, Nazîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ERBÂBİ, Hüseyin Farkî Efendid. 1805 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle