RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendi

(d. 1235/1819 - ö. 1302/1885)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1235/1819 senesinin Muharrem ayında doğdu. Asıl adı Hüseyin Hüsnî Efendi'dir. Rüşdî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. 1280/1863 senesinde vefat eden Maliye Meclisi Başkanı Mühürdâr-zâde İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu olduğu için Mühürdâr-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp 1249/1833 senesinde Sadâret Mektûbî-i Vekâlet-penâhî Odası'nda göreve başladı. 1251/1836 senesinde yapılan sûr-ı hümâyûnda hâcelik rütbesi verildi. 1261/1845 senesinden itibaren Meclis-i Vâlâ Nezâreti dahilinde bulunan Tahrîrât-ı Sâmiye Odası'nda görev yapan Rüşdî Efendi bu görevindeyken emekli oldu. 1302/1885 yılının Ramazan ayında İstanbul'da vefat etti. Edirne Kapısı haricindeki La'lî-zâde Çeşmesi civarına defnedildi.

Fatîn'e göre Rüşdî, tarikat mensubu bir zat olup ancak birkaç parça şiiri ve hakikate müteallik bir miktar sözleri vardır (1271: 138).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görinen kendi zâtındır bu sırrı söyler âyîne

Bu yüzden seyr-i vech-i hüsn-i yâri gözler âyîne

Temâşâ-yı ruh-ı dildâr içün dîvâra yaslanmış

Anın-çün rûz u şeb ayrılmayup da bekler âyîne

Cemâlin zevkini bilmez hayâl-i yâri hiç görmez

Bakup da kendini seçmez o merdüm neyler âyîne

Mücellâ eyleyen mir'ât-ı kalbin sırr-ı vahdetle

Görür bir vech ile her şeyde bin âlemler âyîne

Cenâb-ı mürşid-i pâkin gubâr-ı pâyını Rüşdî

Gözünde dâ'imâ bak tûtiyâ-vâr eyler âyîne

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 137.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYİD, Alaeddin Sünbülîd. 1607 - ö. 1680Doğum YeriGörüntüle
2Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Doğum YeriGörüntüle
3Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
8NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9BENDÎd. 1839 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
10AZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
11ZEKÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FÂ'İK, Süleymân Fâ'ik Efendi, Bağdatlıd. 1815 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
13VÂKIFd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECÎB, Şeyh Necîb Ahmed Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Madde AdıGörüntüle
17İHYÂ, Ömer İhyâüddin Efendid. 1876-77 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
18İKRARÎ, Memiş Ayd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle