RUSÛHÎ, Süleyman

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sofya’da doğdu. Asıl adı Süleyman’dır. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerindendir. Öğrenim görerek danişment oldu. Ancak devlet hizmetine girmeyip Sofyalı Şeyh Bâlî Efendi’ye bağlanıp onun müridi oldu. İstanbul’a gelerek halka hadis, tefsir dersleri verip vaaz ve nasihatlerde bulundu. Bazı tekkelerde postnişinlik de yapan Rusûhî, şeriata aykırı söz ve şiirler söyledi. Yakalanacağı korkusuyla kaçtı. Mehmed Süreyyâ, Rusûhî'nin korkusundan saklanıp Kanuni devri (1520-1566) sonlarında öldüğünü belirtmektedir.

Kaynaklarda Rusûhî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerinde de değerlendirme yapılmamıştır. Çeşitli şiir mecmualarında şaire ait bazı şiirlere rastlanmaktadır.

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Pehlivan, Mahmut (2004). Pervane Beg, Mecmu’a-i Neza’ir (439b-464a). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bâg-ı cân içre dikelden kâmet-i bâlânı sen

Nûrdan bir serv olur her kanda salsam sâye ben

Lâm-ı zülf-i ser-nigûn el sunmasa ruhsâruna

Bâd ol âşüfteyi çekmezdi lâ-büd silleden

Gabgabun sîbine teşbîh itdügiy’çün ehl-i dil

Topını eflâke atdı âftâb ey meh-zekan

Mihr-i hüsnün düzdidür amma tuyulmamagiçün

Ayda bir sûret degişür mâh ey vech-i hasen

Ey Rusûhî zâhir olaldan güneş gibi o gün

Yüzi yok bir gün gele meydâna mâh da’vî-i men

Pehlivan, Mahmut (2004), Pervane Beg Mecmu’a-i Neza’ir (439b-464a). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 143-44.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Doğum YeriGörüntüle
4Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Doğum YılıGörüntüle
7Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Ölüm YılıGörüntüle
10Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012MeslekGörüntüle
11ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862MeslekGörüntüle
12FEYZÎd. ? - ö. 1688-9MeslekGörüntüle
13Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Deliorman, Altand. 25 Haziran 1935 - ö. 22 Ağustos 2012Madde AdıGörüntüle
17ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎd. ? - ö. 1688-9Madde AdıGörüntüle