Sa\'di Çelebi

(d. ?/? - ö. 1544/951)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul kadılığı görevinde iken Bağdat’ın fethinden sonra adı geçen şehre müftü olarak atandı. Zamanın ulemâsı, Sa’dî’nin kadılığı için onun gibi âdil, cömert ve mükemmel birinin daha gelmediği konusunda hem fikirdir. Çağının âlimleri arasında olgunluğu ve ilmi ile kabul gören birisiydi. Ancak halk onun bu birikiminin yanında şiirlerinin de olduğundan habersizdi. 951/1544 yılında vefa eden şair için Kandî, “Didi Kandî anun mevtine târih / Bekâya göçdi Sa’deddîn-i sânî” beytini tarih düşürmüştür (Canım 2000: 305).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:05.05.2015]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 27.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Câmi’-i hüsnine karşu n’ola dil kılsa namâz

Kaşı mihrâbı durur kıblegeh-i ehl-i niyâz

Vaktidür meykede küncini makâm eyleyevüz

Rûz-ı ‘îd irdi nice rûze vü tesbîh ü namâz

Mutribâ sûz ile bir kerre ser-âgâz idicek

Keşf olur göñlüme bu aradagı perde-i râz

Bilmedin silsile-i zülfüñe tolaşdı göñül

Çok degül kendözini bilmeyene bu dahı az

‘Ömrdür zülfüñ uzansun ko ruhuñ üzre didüm

Didi olmaz bu kamer devri durur ‘ömr-i dırâz

Mesken itse n’ola ey dil ser-i kûyuñda rakîb

Pür imiş hâr-ı mugaylân ile çün râh-ı Hicâz

Çerhüñ iñletdügine Sa’dî iñen aglama kim

Kimi güldürdi bugün bu felek-i sifle-nüvâz 

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:05.05.2015]. 1051)