SA'DÎ, İmamzâde Mehmed Sa'dî Efendi

(d. ?/? - ö. 1682/1093)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sa'dî, İmamzade Mehmed Sa'dî olarak tanındı. Şamlı Yusuf Efendi'nin oğludur. Padişahın imamlığını yaptı. Kadı, İmamzade demekle meşhurdur.

1093 / 1682 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 428

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3-4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.26,656.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay. 254.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.01.2015

Eserlerinden Örnekler