ŞÂDÎ, Süleymân

(d. 1830/1246 - ö. 1900/1318)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1246/1830’da Kars’ta doğdu. Ulemadan Hacı Mahmûd Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça ve Farsça okudu. 1275/1858’de Kars İdare Meclisi Kalemine girdi. 1282/1865’te Kars Rüşdî Mektebi ikinci öğretmenliğine tayin olundu. Müteakiben istifa etti. Kars Tahrîrât muavinliğine memur oldu. 1294/1877’de Kars’ın Ruslar tarafından istilasında ayrıldı. 1297/1880’de Bursa müderrisliği ruûsu verildi. 1298/1881’de Erzurum Rüsumat İdaresi baş kitabetine, 1300/1883’te Erzurum Rüsumat Nezâreti Tahrirât Kalemi birinci refikliğine tayin edildi. Tarik-i Nakşbendî’den halife idi. 12 Rebiülevvel 1318/1900’de vefat etti.

1. Dîvân: 1325/1907’de oğlu Erzurumlu Ahmed Râmiz Efendi tarafından İstanbul’da bastırıldı (Celepoğlu 2013: 2211-2212). 68 sayfadır. Abdulkerim Abdulkadiroğlu ve Ömer Demirbağ tarafından yeni harflere aktarılmıştır. Eserde bütün manzumelere baştan sona kadar aynı numara takip edilmiş olup Dîvân'da toplam 229 manzume bulunmaktadır.

2. Muzaffer-nâme: Türkçedir.

3. Bahrü’l-Meânî: Farsçadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim ve Ömer Demirbağ (1993). Divan-ı Süleyman Şâdî Divan (Karslı). Ankara.

Celepoğlu, Ayşegül (2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i hayrânı benden sorma hayrân eyleyenden sor

Yürü buhrânımı dûçâr-ı buhrân eyleyenden sor

Görüp bu sûzişi zinhâr benden gayrıdan sorma

Beni pervâne-i şem-i şebistân eyleyenden sor

Etibbâ derd-i aşk-ı âşıka dârûda âcizdir

Devâm-ı derdimi muhtâc-ı dermân eyleyenden sor

Eğer adâd-ı zahm-ı sînemi bilmek ise maksad

Dili âmâcgâh-ı tîr-i müjgân eyleyenden sor

Ne bilsün gayrısı Şâdî fedâkârlık ne izzettir

Anı ol nakd-i cânın bezl-i cânân eyleyenden sor

Celepoğlu, Ayşegül (2013). Son Asır Türk Şairleri, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. C. V. Ankara: AKM Yay. 2211-2212.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erkan Karagözd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tayfun Talipoğlud. 01 Ocak 1962 - ö. 21 Mart 2017Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Söztutand. 8 Haziran 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11AYETULLAH BEYd. ? - ö. 1919MeslekGörüntüle
12ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EKREM, Recâ'î-zâde Mahmûd Ekrem Beyd. 1847 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
17ABDÜLVÂSÎ'/VÂSΑÎ, Mevlânâ Abdülvâsî‘ Çelebid. ? - ö. 1538-1539Madde AdıGörüntüle