SÂDIK, Edirneli

(d. 1831/1247 - ö. 1854 ds./1270 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1247/1831 yılında Edirne’de doğdu. Genç yaşlarda İstanbul’a geldi. 1264/ Enderun ağaları sınıfına girdi ve Enderunlu sanıyla tanındı. Sicill-i Osmânî’ye göre 1270-1854’ten sonra vefat etti.
Sicill-i Osmânî’de usta bir şair olduğu ifade edilir (Aktan 1996: 221).

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (hzl.) (2008). Edirneli Ahmet Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel
İtdi zencîr-i gamı gerdânıma gerdûn-ı dûn
Sana kaldı işimiz gel kanda isen ey cünûn


Devr-i aks u cevr-i yâr ile ayâ çarh-ı dü-tâ
Ben sana nitdim ki kıldın kâmetim mânend-i nûn

Subh-dem surh-ı sipihri sen görüp sanma şafâk
Her gice mazlûmlar cânın yakup içdigi hûn

Bezm-i âlemde kime sundu şarâb-ı bî-humâr
Yağdırır gerçi tolu amma bu câm-ı ser-nigûn

Gûş idüp derdim kemâl-i hayretinde Sâdıkâ
Sînesinde yâralar açdı tabîb-i zî-fünûn
Çiftçi Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 257.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHREM DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MESTÎd. ? - ö. 1495-1500 ?Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
7ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdî Paşad. 1829-30 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂ'İF Bey, Davutpaşalı Mehmed Râ'if Beyd. ? - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂMÎ BEYd. ? - ö. 1867 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MA'DEN/KEMÎNE, Adine Muhammedd. 1761 - ö. 1838Madde AdıGörüntüle
14YÜMNî, Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1663Madde AdıGörüntüle
15KADRÎ, Kadrî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle