SÂDIK, Hâseki-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1196/1781-82)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Nerede doğduğu veya nereli olduğu konusunda kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Müderrislik yaptı. Döneminde daha çok Haseki-zâde lakabıyla diye tanındı. İlim adamlığının yanında sanatın çeşitli kolları ile de meşgul olmuş şairliğinin yanı sıra hatt sanatı ile de uğraştı. Özellikle hattın alt dalı olan şikestî hatta mâhir olduğu kaynaklarda yazılıdır. Hatta bu durumu kendisi: "Bilinmeyip hünerim kadri çünki pest oldu / Hatım da şîşe-i kalbim gibi şikest oldu" beytiyle belirtir. Tezkirelerde şiir örneklerine rastlanan Sâdık, 1196/1781-82'de vafat etti. 

 

Kaynakça

İpekten, Haluk  ve Mustafa İsen vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz. Tezkire-i Şu'arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0. (erişim tarihi: 08.09.2014). 88.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. NUSRET GEDİK
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Ruhun bûs eylemiş yok zülf-i '-anber-bîzden gayrı

Miyânın var mı görmüş hançer-i ser-tîzden gayrı

Niçün ey nev-nihâlim bendenizden böyle âbîsin

Ne'mi gördün benim sen eşk-i tûfân-hîzden gayrı

Kimin var miknet-i güftârı Cem-câhân-ı ikbâle

Harîfân-ı galat-gûyân-ı şûr-engîzden gayrı

Ne mümkin k'ola küncâyiş-pezîr-i kâleb-i ta'bîr

Benim derd-i derûnum rûz-ı restâ-hîzden gayrı

Medâr-ı def'i gam 'add etmege şâyân budur anda

Ne'miz var elde Sâdık sâgar-ı leb-rîzden gayrı

(Kılıç, Filiz. Tezkire-i Şu'arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0. 88.)