SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1594-95/1003)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Belgrad’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Sâdık Mehmed Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü ve şair Haletî’nin babası Azmî Efendi’den mülâzım oldu. Münzevî bir hayat yaşadı. Sülüs, nesih ve talik hattında icazet sahibiydi. 1003/1594-95 yılında İstanbul’da vefat etti. Muhayyel şiirleri kadar güzel yazısı ile de tanındı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda şiirlerinden örnekler bulunmaktadır

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1416.

Cunbur, Müjgân (2007). “Sâdık”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 404.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 402-403.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 378.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 369.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 530.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 235.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 286a.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.06.2014]. 448-449.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 4. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2912.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). C. 7. “Sâdık Mehmed Çelebi (Belgradlı)”. İstanbul: Dergâh Yay. 395. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

İder bir lahza bin kez beni makbûl[ün] ü merdûdun

İtâb-ı ışk-âmîzün hitâb-ı hande-âlûdun

Velehû

Cefâdan gayrı dirler nesne gelmez ol semen-tenden

Şehâ bir bî-vefâsın her ne dirlerse gelür senden

Dilersen girmege ol gonçenün gönline ey Sâdık

Düşegör jâle gibi gûşe-i gülzâra erkenden

xx

Gelince asker-i berf ile gülzâra şeh-i sermâ

Giyindi her dıraht-ı gül-sitân kar yagdı bir kemhâ

xx

Reh-i ışkunda şehâ çokdur egerçi âşık

Ana lutf ile nazar eyle ki ola Sâdık

xx

Yârün leb-i rengînine teşbîh idelden

Ey dil başuna çıkdı benüm gonçe-i gülşen

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.06.2014]. 448-449.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
3KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Doğum YeriGörüntüle
4ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
6KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Doğum YılıGörüntüle
7ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
12KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763MeslekGörüntüle
13ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÎRÎ, Şîrî Beg Belgradîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SAÎDÂ / SA\'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle
18KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Madde AdıGörüntüle