SÂDIK /SÂDIKÎ, Sadreddinzâde Sâdık Mehmed Efendi

(d. 20 Ocak 1631/16 Cemaziyelahir 1040 - ö. Kasım-Aralık 1709/Ramazan 1121)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sadreddinzâde Sâdık Mehmed Efendi. Babası Sadreddinzâde Feyzullah Efendi'dir. Dedesinin adı Mehmet Emin; dedesinin babası ise Sadreddin-i Şirvanî'dir. 16 Cemaziyelahir 1040/20 Ocak 1631'de İstanbul'da doğdu. Öğrenim gördükten sonra ilmiye sınıfınfa yükselip şeyhülislâm oldu. Ramazan 1121/Kasım-Aralık 1709'da vefat etti. Fındıklı'da Molla Çelebi Camii'nde medfundur. Osmanzâde Tâib'in : "Cennetü'l-mevâ ola Sâdık Efendi'ye makâm" mısraı tamiyeli olarak vefatına tarihtir. Vefat tarihini  Sicill-i Osmanî'nin 1120/1708-09 ve Safayi'nin 1122/1710-11 göstermeleri yanlıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 203.

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 55

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 518.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.188.

Müstakîmzâde Süleymân Sadeddin (1978). Devhatü’l-Meşayıh: Osmanlı Şeyhülislâmlarının Biyografileri. İstanbul: Çağrı Yay. 77.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989) (hzl.). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri (Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık). C. 2. İstanbul: Çağrı Yay. 398.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Dâneler saçar gözüm yaş ile gâhî demlenür

Tâir-i bahr-ı muhît-i azam anda yemlenür

Âhdan bir sille yetmişdür felekde çarha kim

Dahı ol demden bu sâ'atdür dilâ sersemlenür

Ka'be-i kûyunda dildârun dem-â-dem Sıdkıyâ

Gözlerüm yaşın temâşâ eyle kim zemzemlenür

İki 'âlemde geçürdi gönlümi tîrün senün

Gayrı dilberden alâkam kesdi şemşîrün senün

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 203).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Coşkuner, İsmail Sulhid. 16 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Ebû Seyyid Mehmed Efendizâde, Feyzullah Feyzî Efendid. 16 Ocak 1631 - ö. 1698Doğum YılıGörüntüle
5FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİFÎ, İshakzâde Mehmed Ârif Efendid. 1653-54 - ö. Haziran-Temmuz 1709Ölüm YılıGörüntüle
8NİMETÎ, Ahmed Nimetî Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN, Arap Salih Efendizâde Emin Mehmed Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
10İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâded. 1678-79 - ö. 1734MeslekGörüntüle
11ÇELEBİZÂDE ÂSIM, İsmâ'ild. 1685? - ö. 1760MeslekGörüntüle
12KÂDİRÎ, Abdülkadir Hamîdî Efendid. ? - ö. 1548MeslekGörüntüle
13NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LUTFÎ, Derviş Rahîmâd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHDÎ, Mustafa Şehdî Efendid. ? - ö. 1686-87Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Ebezâde/Feyzizâde Ahmed Reşîd Efendid. 1744-45 - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
18MUSLİHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle