SÂHİB, Mehmed Rûşen Sâhib Efendi

(d. ?/? - ö. 1839/1255)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Bir müddet metruk başmuhasebe kalemine kâtiplik yaparak hacegânî rütbesini aldı. Daha sonra mektûbî-i vekâlet-penâhî odasında görev yaptıktan sonra Anadolu ve Rumeli’de memuriyetlerde bulundu. Tekrar İstanbul’a dönerek Nakşibendî Tarikatı’na intisap eden Mehmed Rûşen Sâhib Efendi, 1255/1839 yılında vefat etti.

Fatîn, inşa sahasında başarılı olan Sâhib’in, şairlikte herhangi bir şöhretinin olmadığını belirtir (Fatîn Dâvûd 1271: 233). Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görünce tâb-ı meyle rûy-ı âlün böyle tâbende

Girüp zîr-i sehâba şâh-ı hâver kaldı şermende

Hayâl-i hadd-i rûyun bir nefes dilden cüdâ olmaz

Acebdür böyle şâh-ı gül yetişmek semt-i külhânda

O şûha ‘âşıkın feryâdı itmezse n’ola te’sîr

Ki âh itdikçe bülbül itmede hem-vâre gül hande

Gören hatt-ı ‘izâr u kâkül-i hoş-bûy-ı cânânı

Sanur reyhân u sünbüldür ki bitmiş tarf-ı gülşende

Kimi tezlîl ider bu Sâhib-i zârı kimi teclîl

Görür ‘âlemde herkes şahsını mir’ât-ı Rûşende

(Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 233.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
3REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
4Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
6REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
7Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848MeslekGörüntüle
12REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823MeslekGörüntüle
13Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ES\'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es\'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Madde AdıGörüntüle
18REFÎ\'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Madde AdıGörüntüle