SÂ’Î, Tebrizli

(d. 1218/1803 - ö. 1269/1853)
divan şairi, hakkâk
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Sâ’îdir. Hakkâk Sâ’î sanıyla tanındı. 1218/1803 yılında Tebriz’de doğdu. Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâ’ilî’de 1217/1802 yılında doğduğu kayıtlıdır (Mehmed Süreyyâ 1311:3/2: Kurnaz vd. 2001: 403). 1240/1824 yılında Doğu Bâyezid’e gitti. 1245/1829 yılında İstanbul’a yerleşti. 1251/1835 yılında Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Mısır’a davet edildi. Mısır Devlet Matbaası'nda on dört sene görev yaptı. 1265/1848 yılında İstanbul’a dönerek Matbaa-ı Âmire’de ikinci müdür olarak çalıştı. Bir müddet sonra Ahmediye Meydanı’nda kendi adına bir matbaa açtı. 1270/1853’te tekrar Kâhire’ye döndü. Mısır’da kendi icat ettiği hatla kitapların basımında görev aldı. Kâhire’de 1269/1853 yılında vefat etti.

Özellikle matbaacılıkta önemli bir yeri olan Sâ’î, talik hatla dövme harfler keserek ve bunları hakkederek yeni bir tarz baskı icat etti. Bu yönüyle Türk baskı sanatının ve taş basmacılığının gelişmesinde önemli rolü olan bir hakkâktır. 

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Şemdeddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. Cilt: IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasîde-Gûne Na’t-ı Şerîf

Zihî sultân-ı zî-kudret ki bî-mânend ü hem-tâdır

Kadîm ü ferd-i bî-çûn Sâni' u Hayy u tüvânâdır

Medâr-ı nüh-revâk-ı bî-sütûn emriyledir dâ’im

Karâr u hestî-i kevn ü mekân hükmüyle ber-câdır

Ne bî-enbâz-ı künh-i zâtını evhâm eder idrâk

Ulüvv-i şânının bâlâsına ne akl tûlâdır

Vücûd-ı evveli lâbüd gerekdir lâ-mekân olmak

Ki zât-ı akdesi ism-i mekân vasfından evlâdır

Kemâl-i sun’una kevn ü mekân isbât-ı şe’n olmaz

Kitâb-ı kudretinden kâf u nûn bir harf-i heycâdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 183.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
2Sâdıkî-i Kitâbdârd. 1532 - ö. 1613-1614Doğum YeriGörüntüle
3MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1803 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5SA’DÎ, Îsâ-zâde Seyyid Mehmed Sa’deddînd. 1803 - ö. 4 Ekim 1866Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
7MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
9NÂMIK, Seb'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10SAFÂYÎ, Halîl Efendid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
11ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882MeslekGörüntüle
12Osman Hulusi Ateşd. 1914 - ö. 14 Haziran 1990MeslekGörüntüle
13AHMED HAMDİ, Şirvânîd. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendid. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ULVÎ, Hâfız Seyyid Ali Bedreddîn Efendid. ? - ö. 1866\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Madde AdıGörüntüle
17BEKİR SITKI EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZİKRÎ, Zikrî İbrahim, Küçük Ağad. 1795 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle