SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâde

(d. 1227/1812 - ö. 1262/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Sâ'ib Efendi'dir. Şair Acem Bahâr Efendi'nin oğludur. Önce Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine, sonra bu kaleme bağlı olan Mühimme Odası'na devam etti. 1837 senesinde Tomruk kitabetine memur oldu. 1844 senesinde rabi'a rütbesine nail olarak Zabtiye Meclisi başkâtibi oldu. 1262/1845 yılının ortalarında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar'da Bahâriye'ye defnedildi.

Şair olan Sâ'ib'in şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Târ-ı zülfün seyr idince gerden-i sîmâbda

Mihri sandım zâhir olmuş bu gice mehtâbda

Dilde varken çâşnî-i bûse-i la'l-i lebin

Hîç arar mı neş'eyi câm-ı şarâb-ı nâbda

Hâtıra gelse eğer mihr-i fürûğ-ı ârızın

Kalmaz ey meh zerre-veş tâkat dil-i bî-tâbda

Reşk ider bu hüsn ile elbet felekde âfitâb

Nokta-i dil-cûyı görse ol ruh-ı pür-tâbda

Hâtıra geldikçe Sâ'ib mû-miyân-ı dilrübâ

Hâb u râhat kalmaz oldı dîde-i hûn-âbda

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 229.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Doğum YeriGörüntüle
2HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
3ACEM, İsmaild. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
5MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ, Şemseddîn Beyd. ? - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10SAFVET, Mustafa Safvet Efendid. 1795 - ö. 1866-67MeslekGörüntüle
11SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868MeslekGörüntüle
12PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
13MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Fodla Kâtibi-zâde Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂM MİRZAd. 1517 - ö. 1567Madde AdıGörüntüle
17HİSȂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CÛŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle