SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâde

(d. 1227/1812 - ö. 1262/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1227/1812 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Sâ'ib Efendi'dir. Şair Acem Bahâr Efendi'nin oğludur. Önce Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine, sonra bu kaleme bağlı olan Mühimme Odası'na devam etti. 1837 senesinde Tomruk kitabetine memur oldu. 1844 senesinde rabi'a rütbesine nail olarak Zabtiye Meclisi başkâtibi oldu. 1262/1845 yılının ortalarında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar'da Bahâriye'ye defnedildi.

Şair olan Sâ'ib'in şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Târ-ı zülfün seyr idince gerden-i sîmâbda

Mihri sandım zâhir olmuş bu gice mehtâbda

Dilde varken çâşnî-i bûse-i la'l-i lebin

Hîç arar mı neş'eyi câm-ı şarâb-ı nâbda

Hâtıra gelse eğer mihr-i fürûğ-ı ârızın

Kalmaz ey meh zerre-veş tâkat dil-i bî-tâbda

Reşk ider bu hüsn ile elbet felekde âfitâb

Nokta-i dil-cûyı görse ol ruh-ı pür-tâbda

Hâtıra geldikçe Sâ'ib mû-miyân-ı dilrübâ

Hâb u râhat kalmaz oldı dîde-i hûn-âbda

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 229.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÎBÎ, Mehmed Şekibî Çelebid. ? - ö. 1665-66Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YılıGörüntüle
6TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
7Mahambet Ötemisulıd. 1804 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937MeslekGörüntüle
11SÂKIB, Süleyman Sâkıbd. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
12PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
13ÇÂKER, Çâker Mehmed Beyd. 1790-91 - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Râşid Efendid. 1805 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Mehmed Rif'at Bey, Bursalıd. 1828 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Madde AdıGörüntüle
17SELÎSÎ/MEHMED, Baldır-zâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokadî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Madde AdıGörüntüle
18AKLÎ, Bağdatlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle