SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendi

(d. ?/? - ö. 1871/1288)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Sa’îd’dir. Bursa’da doğdu. Baba Efendizâde sanıyla tanındı. Bursa’da Paşakapısı civarında bulunan Nakşibendiyye dergâhı şeyhlerinden Ali Baba’nın oğludur. İyi bir öğrenim gördü. 1260/1844 yılında babasının vefatıyla onun yerine post-nişîn oldu. 1288/1871 yılında Bursa’da vefat etti. Ölüm tarihi, Mehmed Süreyyâ’ya göre 1286/1869’tur (Mehmed Süreyyâ 1311: 47).

Mehmed Sa’îd’in bazı şiirleri Bursa’da çıkan Nilüfer dergisinde yayımlandı. Mehmed Tâhir, Sa’îd’in gayr-ı müretteb bir Dîvân’ı olduğunu söylemektedir (Tatcı, Kurnaz 2000: 239). Söz konusu Dîvân, henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sezâ-vâr-ı ser-i sultân olur çün efser-i zerrîn 

İsâbet etmeyen kârında her bî-mezheb ü bî-dîn

Metâ’-ı cehl ü kâlâ-yı dürûg-ı bî-fürûg ancak

Cihân dâd u sited-gâhında râyic böyledir hemîn

Sipeh-sâlâr-ı âlâm u firâkım hısn-i mâtemde

Şehen-şâh-ı cünûn etdi beni bu leşkere ta’yîn

Felek ehl-i dili şâd eylemez Ferhâd’dan farz et

Nasîb-i kâm-ı dîger oldı zevk-i vuslat-ı Şîrîn

Felek şart-ı vefâyı kimsede icrâ mı kılmışdır 

Ferâmûş eyledi âhir Sa’îd’i hem-dem-i dîrîn

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 199.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Doğum YeriGörüntüle
3EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
4SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Doğum YılıGörüntüle
6EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Ölüm YılıGörüntüle
9EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
10SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804MeslekGörüntüle
12EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894MeslekGörüntüle
13SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Madde AdıGörüntüle
18EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle