SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendi

(d. ?/? - ö. 1288/1871)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Sa’îd’dir. Bursa’da doğdu. Baba Efendi-zâde sanıyla tanındı. Bursa’da Paşakapısı civarında bulunan Nakşibendiyye dergâhı şeyhlerinden Ali Baba’nın oğludur. İyi bir öğrenim gördü. 1260/1844 yılında babasının vefatıyla onun yerine post-nişîn oldu. 1288/1871 yılında Bursa’da vefat etti. Ölüm tarihi, Mehmed Süreyyâ’ya göre 1286/1869’tur (Mehmed Süreyyâ 1311: 47).

Mehmed Sa’îd’in bazı şiirleri Bursa’da çıkan Nilüfer dergisinde yayımlandı. Mehmed Tâhir, Sa’îd’in gayr-ı müretteb bir Dîvân’ı olduğunu söylemektedir (Tatcı vd. 2000: 239). Söz konusu Dîvân, henüz ele geçmemiştir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sezâ-vâr-ı ser-i sultân olur çün efser-i zerrîn 

İsâbet etmeyen kârında her bî-mezheb ü bî-dîn

Metâ’-ı cehl ü kâlâ-yı dürûg-ı bî-fürûg ancak

Cihân dâd u sited-gâhında râyic böyledir hemîn

Sipeh-sâlâr-ı âlâm u firâkım hısn-i mâtemde

Şehen-şâh-ı cünûn etdi beni bu leşkere ta’yîn

Felek ehl-i dili şâd eylemez Ferhâd’dan farz et

Nasîb-i kâm-ı dîger oldı zevk-i vuslat-ı Şîrîn

Felek şart-ı vefâyı kimsede icrâ mı kılmışdır 

Ferâmûş eyledi âhir Sa’îd’i hem-dem-i dîrîn

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 199.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YeriGörüntüle
2RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YılıGörüntüle
5RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Ölüm YılıGörüntüle
8RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76MeslekGörüntüle
11RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?MeslekGörüntüle
12CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle
17RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CEVDET, Bursalı Cevdet Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle