SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmed

(d. ?/? - ö. 1291/1874)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğsıl adı Sa'îd Mehmed Efendi'dir. Sudûrdan Çarşanbevî Hoca Mehmed Efendi'nin oğludur. Çarşanbalı-zâde Kadı sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü, müderris oldu. 1259/1843 Şaban ayında Kudüs, Muharrem 1268/1851'de Kahire kadısı oldu. Zilkades 1268/1851'de Mekke payesini aldı. Muharrem 1269/1852'de Mekke kadısı oldu. 1272/1855 yılında Ticârethâne Meclisi müftülüğü görevine getirildi. Rebiülahir 1274/1857'de İstanbul payesini aldı. Cemaziyelevvel 1276/1859'da Evkâf-ı Hümâyûn müfettişi oldu. Rebiülahir 1283/1866'da Anadolu payesini aldı ve Zilkade1288/1872'de Anadolu kazaskeri oldu. Sonra Rumeli kazaskeri payesini kazandı. Şevval 1291/1874'de on birinde vefat etti. Üsküdar'da Seyyid Ahmed Deresi'nde pederinin yanına defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre alim ve kamil idi (Mehmed Süreyya 1311: 48). Fatîn'e göre bir mikdar şiiri vardır (1271: 198). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aldatup lâf u güzâfına inandırdı beni

Va'de-i vasl ile hayli oyalandırdı beni

Ruh-ı hoy-kerdesini lâleye benzetmiş idim

Anda yok bûy-ı vefâ deyü utandırdı beni

Celb-i hûbâna sebebdir diyerek pîr-i mugân

Âl ile bâde-i gül-renge boyandırdı beni

Kâle-i sabrı alup virdi nukûd-ı eşki

Hâcegî-zâde dolâb ile dolandırdı beni

Pûte-i aşk u mahabbetde Sa'îdâ dilber

Yân molla gibi kâl eyledi yandırdı beni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 198.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Arab Sâlih Efendi-zâde Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
2RA'ÛFÎ, Şeyh Seyyid Ra'ûfî Ahmed Efendid. ? - ö. 1748?Doğum YeriGörüntüle
3SÂCİDd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
5ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
6FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
7ANÎK, Mustafa Anîk Efendid. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
8ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854MeslekGörüntüle
9CA’FER, Tâcî-zâde Ca’fer Çelebid. Ağustos 1452 - ö. 18 Ağustos 1515MeslekGörüntüle
10İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11LÜTFÎ/HÂZIM, Sağır-zâded. 1858-59 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
14GAZİ METİN, Hüseyin Gazi Metind. 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZÂRÎ, Zârî Çelebid. ? - ö. 1552-53Madde AdıGörüntüle