SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendi

(d. ?/? - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Maliyeden yetişip Safer 1279/Ağustos 1862'de mütemayiz ile eshâm muhasebecisi, Cemaziyelâhir 1282/Ekim-Kasım 1865'te tahsilat muhase­becisi oldu. Cemaziyelâhir 1283/Ekim 1866'da bu görevden azille Zilkade 1284/Mart 1867'de bahriye muhasebecisi oldu. Zilhicce 1284/Nisan 1868'de bu görevinden azledildi. Rebiyülâhir 1285/Temmuz-Ağustos 1868'de Top­hane muhasebecisi olan Sa’îd Efendi, Receb 1288/Eylül-Ekim 1871'de azille o sene Kasta­monu defterdarı oldu. Cemaziyelevvel 1292/Haziran 1875'te Hazine-i Hassa Meclis-i İdare başkanı, 1295/1878 yılı başla­rında Hazine-i Hassa nazırı ve Zilhicce 1295/Aralık 1878'de Şûrâ-yı Devlet azası, birkaç gün sonra ise sadaret müsteşarı oldu. Muharrem 1296/Ocak 1879'da Şûrâ-yı Devlet azası ve daha sonra Divan-ı Muhasebat açılışında Reis-i Sânî olan Hafız Sa’îd Efendi’nin bu görevine sonradan sultan kethüdalığı ilave edilmiş ve bâlâ rütbesini almış iken 3 Safer 1312/6 Ağustos 1894'te vefat etmiştir.

Doğru, edip, cömert ve muhasebe bilgisi kuvvetli biri olarak tanınan Hâfız Sa’îd Efendi, aynı zamanda yazdığı şiirlerle de tanınmıştır. Ancak kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, şiirlerinin toplamının birkaç gazel ve kıt’adan ibaret olduğunu belirtir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu renc-i bî-şümâr-ı çarhın elbet gâyeti vardır

Dilâ şâm-ı firâkın da nehâr-ı vuslatı vardır

Miyânınla dehânın bahsini benden su’âl itme

O mabhesde kimin cânâ suâle kudreti vardır

Nice elden kosun câm-ı şarâbı rûz u şeb rindân

Anın zîrâ leb-i sâkiye pek kurbiyyeti vardır

Dolaşma yelkovanveş tâli’in akrebdedir vasla

Anın da ey dil-i şeydâ zamân u sâ’ati vardır

Sa’îd anın bu hâl-ı pür-melâl u sûzûna bâdi

Felekde âteş-efrûz-ı cihân bir âfeti vardır

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 226.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YeriGörüntüle
4Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
7Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
10Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936MeslekGörüntüle
13Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Osman Kocad. 26 Eylül 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle