SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendi

(d. ?/? - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Maliyeden yetişip Safer 1279/Ağustos 1862'de mütemayiz ile eshâm muhasebecisi, Cemaziyelâhir 1282/Ekim-Kasım 1865'te tahsilat muhase­becisi oldu. Cemaziyelâhir 1283/Ekim 1866'da bu görevden azille Zilkade 1284/Mart 1867'de bahriye muhasebecisi oldu. Zilhicce 1284/Nisan 1868'de bu görevinden azledildi. Rebiyülâhir 1285/Temmuz-Ağustos 1868'de Top­hane muhasebecisi olan Sa’îd Efendi, Receb 1288/Eylül-Ekim 1871'de azille o sene Kasta­monu defterdarı oldu. Cemaziyelevvel 1292/Haziran 1875'te Hazine-i Hassa Meclis-i İdare başkanı, 1295/1878 yılı başla­rında Hazine-i Hassa nazırı ve Zilhicce 1295/Aralık 1878'de Şûrâ-yı Devlet azası, birkaç gün sonra ise sadaret müsteşarı oldu. Muharrem 1296/Ocak 1879'da Şûrâ-yı Devlet azası ve daha sonra Divan-ı Muhasebat açılışında Reis-i Sânî olan Hafız Sa’îd Efendi’nin bu görevine sonradan sultan kethüdalığı ilave edilmiş ve bâlâ rütbesini almış iken 3 Safer 1312/6 Ağustos 1894'te vefat etmiştir.

Doğru, edip, cömert ve muhasebe bilgisi kuvvetli biri olarak tanınan Hâfız Sa’îd Efendi, aynı zamanda yazdığı şiirlerle de tanınmıştır. Ancak kaynaklarda herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, şiirlerinin toplamının birkaç gazel ve kıt’adan ibaret olduğunu belirtir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu renc-i bî-şümâr-ı çarhın elbet gâyeti vardır

Dilâ şâm-ı firâkın da nehâr-ı vuslatı vardır

Miyânınla dehânın bahsini benden su’âl itme

O mabhesde kimin cânâ suâle kudreti vardır

Nice elden kosun câm-ı şarâbı rûz u şeb rindân

Anın zîrâ leb-i sâkiye pek kurbiyyeti vardır

Dolaşma yelkovanveş tâli’in akrebdedir vasla

Anın da ey dil-i şeydâ zamân u sâ’ati vardır

Sa’îd anın bu hâl-ı pür-melâl u sûzûna bâdi

Felekde âteş-efrûz-ı cihân bir âfeti vardır

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 226.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)Doğum YeriGörüntüle
2Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Doğum YeriGörüntüle
3ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16Doğum YeriGörüntüle
4BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)Doğum YılıGörüntüle
5Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Doğum YılıGörüntüle
6ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16Doğum YılıGörüntüle
7BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)Ölüm YılıGörüntüle
8Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Ölüm YılıGörüntüle
9ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16Ölüm YılıGörüntüle
10BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)MeslekGörüntüle
11Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936MeslekGörüntüle
12ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16MeslekGörüntüle
13BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BÂKÎ, Dellâk-zâde Bâkî Efendid. ? - ö. III. Murad devri (1574-95)Madde AdıGörüntüle
17Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Madde AdıGörüntüle
18ÂMİR, Mehmed Âmir Beyd. ? - ö. 1815-16Madde AdıGörüntüle