ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendi

(d. 1802-03/1217 - ö. 1867-68/1284)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1217/1802-03 yılında Midilli’de doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Midilli müftüsü Hacı Ebu Bekir Efendi’nin oğlu, Kapıcıbaşı Boşnak Mehmed Bey’in ise damadıdır. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1250/1834-35 yılında önce Babıali’de kâtip oldu. Mülazım olduktan sonra 1254/1838-39 yılında rüus imtihanını kazanarak müderris oldu. Bir müddet adliye öğrencilerine Arapça ve Farsça dersleri verdi. Daha sonra zaptiye ve ziraat meclisleri müftülüğüne atandı. 1267/1850-51’de Halep, 1274/1857’te Mısır, 1275/1859’te Mekke ve 1283/1866 yılında ise İstanbul kadısı oldu. 1284/1867-68 yılında İstanbul’da öldü. Eyüp’te medfundur.

Yumuşak huylu, erdemli bir âlim olan Şâkir Ahmed Efendi, nüktedanlığıyla da tanınmıştır. Bir hayli şiir yazmıştır. Ancak bu şiirleri bir araya getirip divan tertip edip etmediği bilinmemektedir. Ancak İmam Birgivî’nin Avâmil Risâlesi’ni manzum olarak Türkçeye tercüme etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 15.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem’-i ruhsârı o şûhun nûr şeklin gösterir

Gûyiya Mûsa-i aşka Tûr şeklin gösterir

Kangı sûretle aceb sayd eylesem ol âfeti

Gâh âdem geh perî geh hûr şeklin gösterir

Kursa da tel bahs-i zülfünde rakîb-i rû-siyâh

Bezm-i cânânda yine ma’zûr şeklin gösterir

Hayretindendir sakın ber-dâr sanma âşıkı

Bend-i zülf-i yâr olan Mansûr şeklin gösterir

Bî-muhâbâ açılır bî-gâneye ol mest-i nâz

Meclis-i uşşâkda mestûr şeklin gösterir

Rûz-ı uşşâkı iderse mihr-rûyı rûşenâ

Zülf-i müşkîni şeb-i deycûr şeklin gösterir

Şâkirâ bî-şübhe mahzûn u harâb olur o ki

Bu harâb-âbâdda ma’mûr şeklin gösterir

Çifçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davut, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 235.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Doğum YeriGörüntüle
2Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
5Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938MeslekGörüntüle
11Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Madde AdıGörüntüle
17Mehmed Zîverd. 1867? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle