SÂLİK, Derviş Ahmed Sâlik Efendi

(d. ?/? - ö. 1593\'ten sonra/1002)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kâdirî tarikatine mensuptur. Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan Efendi’ye intisâp edip bu tarikate dahil olduktan sonra Kâdirîler şeyhi Şerif Efendi’den hilâfet aldı. Hilâfet aldıktan sonra 1002/1593 tarihinde Tophane’de bulunan Benânî Tekkesi şeyhi oldu. Bu tekkede medfundur (Ekinci 2011: 94).

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (2011). Vefayat-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 01.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Geçeyüm cân ile tenden beni ‘aşkunla şeyda kıl

Haberdâr olayum sırdan beni ‘aşkunla şeyda kıl 

(Ekinci, Ramazan (2011). Vefayat-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi. 94.)